عدم تمکین به دلیل محکومیت کیفری زوج

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: محکومیت زوج به پرداخت دیه به لحاظ ایجاد یک فقره جراحت عمیق در حد دامیه، از موجبات عدم امنیت جانی زوجه بوده و عدم تمکین وی را موجه می کند.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای علی ت. با وکالت آقای ح. و. به طرفیت خانم ف. ح.الف. با وکالت آقای و. م. به خواسته الزام خوانده به تمکین، خواهان در تبیین خواسته اعلام کردند خوانده همسر شرعی اینجانب می‌باشد و از 1392/09/25 زندگی مشترک را ترک کرده با وساطت بستگان ؛ جهت ادامه زندگی مشترک بازنگشته است خوانده دفاعا اعلام کردند باتوجه به ایراد وصدمه بدنی در زندگی مشترک با خواهان امنیت جانی نداردو به دادنامه شماره --- - 1393/11/14 شعبه -* 6 دادگاه عمومی تهران که خواهان را محکوم به پرداخت دیه به لحاظ ایجاد یک فقره جراحت عمیق دامیه نموده است استناد جسته است (که قطعی است) لذا دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده، با توجه به احراز عدم امنیت جانی زوجه درزندگی مشترک با خواهان، دعوای زوج را وارد ندانسته و مستندا به 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدید نظر در دادگاه‌های تجدید نظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

زارعی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع. ت. با وکالت آقایان م. ج. و ح. و. از دادنامه شماره --- مورخ 1394/01/18 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم ف. ح.الف. به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه --- حکم به رد دعوی تصدیر گردیده است وارد نمی‌باشد رای صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشاران

علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصرموسوی

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها