بدون عنوان

رای خلاصه جریان پرونده

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/01

خلاصه جریان پرونده

آقای س. خ. باتهامات 1 - دایر کردن مرکز فساد و فحشاء و اداره آن 2 - نگهداری و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت سه میلیون ریال جزای نقد و ضبط تجهیزات و بسته شدن مرکز فساد به مدت یک سال طی دادنامه شماره --- - 93/5/18 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی جزایی رشت محکوم شده است پس از تجدیدنظرخواهی و اعتراض مشارالیه به دادنامه صادره دادنامه تجدیدنظر خواسته طی دادنامه شماره بدوالذکر ضمن رد اعتراض تائید شده است پس از قطعیت دادنامه صادره مشارالیه توسط وکیلش تقاضای تجویز اعاده دادرسی کرده است و چنین توضیح داده که محکوم علیه شوهر خانم م.ح. بوده و سه سال است که در تهران سکونت دارد آقای پ.ر. که فرزند ذکور خانم م.ر. می‌باشد محکوم علیه ملکی را جهت سکونت د راختیار مشارالیه قرار داده لیکن مشارالیه در پی اختلاف با همسر خود و بیکاری اقدام به دایر نمودن مرکز فساد و فحشاء می‌نماید پس از اطلاع محکوم علیه از موضوع با تماس تلفنی همسر آقای ر. محکوم علیه با همسر خود (مادر پ.ر.) به رشت آمده و پس از مشاجره لفظی با آقای پ.ر. اقدام به بیرون نمودن ایشان از منزل می‌نماید و در همین زمان مامورین نیروی انتظامی اقدام به ورود و دستگیری محکوم علیه می نمایند و دلیل مطالب مذکور را اقرارنامه رسمی تنظیمی در دفترخانه شماره 163 رشت اعلام می‌نماید که تصویر مصدق آن پیوست پرونده می‌باشد و به لحاظ آن تقاضای تجویز اعاده دادرسی کرده است که به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ونظریه کتبی آقای فریبرزلشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است. درخصوص دادنامه شماره --- - 93/8/19 مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

تقاضای اعاده دادرسی آقای علی جعفرزاده به وکالت از محکوم علیه آقای س. خوش خلقت ملاسرایی دفاع از ماهیت بزه انتسابی و ادعای بی گناهی و برائت موکل خویش است که رسیدگی به آن از شئونات دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر است و در مرحله اعاده دادرسی فقط در محدوده بندهای ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی می‌شود که در لایحه مشارالیه مطلبی که حکایت از انطباق آن با بندهای ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی می‌شود که در لایحه مشارالیه مطلبی که حکایت از انطباق آن با بندهای ماده مذکور باشد مشاهده نگردید و صرف اقرار رسمی یک نفر به ارتکاب جرم انتسابی به محکوم علیه و اینکه ایشان جرم را مرتکب شده است از موارد اعاده دادرسی نمی شود مگر اینکه در محکمه صالح ثابت شود که مرتکب شخص دیگری است بنا به مراتب تقاضای مشارالیه مورد پذیرش واقع نشده و مردود اعلام می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

عبدالمحمد خالصی - علی اکبری

منبع

عناوین و برچسب‌ها