رای شماره 177 مورخ 1382/05/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 287/82

شاکی: رئیس و مستشار شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت4/80/2128 شعبه 4 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای:یکشنبه 5 مرداد 1382

شماره دادنامه: 177

مقدمه: رئیس و مستشار شعبه 4 تجدیدنظر دیوان در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، دادنامه شماره 48 مورخ 1381/01/21 که مستند به گزارش مامور ابلاغ تاریخ ابلاغ دادنامه شعبه بدوی را 1380/11/05 تلقی نموده است مبنی بر اشتباه است زیرا تاریخ صدور رای شعبه بدوی 1380/11/18 و بعد از تاریخ گزارش مامور است مراتب جهت طرح موضوع در هیات عمومی اعلام می‌گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه دادنامه بدوی در تاریخ 1380/12/05 به شاکی ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 1380/12/13 در مهلت قانونی مبادرت به تقدیم دادخواست تجدیدنظر کرده بنابراین صدور قرار رد دادخواست تجدیدنظر به عنوان تسلیم آن در خارج از مهلت قانونی به شرح دادنامه شماره 48 مورخ 1381/01/21 در پرونده کلاسه ت4/80/2128 شعبه 4 تجدیدنظر دیوان انطباق با ماده 18 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نداشته است و با احراز وقوع اشتباه در مدلول دادنامه مزبور مستنداً به تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 فوق‌الاشعار دادنامه صادره از شعبه 4 تجدیدنظر دیوان نقض می‌شود و رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به دادخواست تجدیدنظر به شعبه 3 تجدیدنظر دیوان محول می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع