شرط تایید فسخ معامله توسط دادگاه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: پیش از تقاضای تایید فسخ معامله، موضوع فسخ می‌بایست از سوی صاحب حق فسخ به طرف معامله اعلام شود؛ درغیر این صورت دعوی رد می‌شود.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوای آقای الف. ن. به طرفیت آقای ک. م. به خواسته صدور حکم به تایید فسخ قراردادعادی (مبایعه نامه) مورخه 1393/06/23 به لحاظ معیوب بودن مبیع (خودروماکسیمابه شماره انتظامی....... با احتساب خسارات دادرسی با توجه به دادخواست تقدیمی، اظهارات خواهان به شرح متن دادخواست وصورتجلسه تنظیمی مدارک و مستندات ابرازی از جمله تصویرمبایعه نامه موصوف و نظر به سایر اوراق و محتویات پرونده با عنایت به اینکه خوانده منکرادعای خواهان مبنی برمخفی بودن عیب مبیع شده است و ازطرفی کارشناس منتخب دادگاه طی نظریه تقدیمی مثبوت به شماره..... 1393/08/24 دفتردادگاه ادعای خواهان راموردتائیدقرارداده است ونظریه کارشناسی مورداعتراض خوانده واقع ولیکن هزینه کارشناسی هیات سه نفره توسط وی پرداخت نشده است واینکه نظریه کارشناسی واحدبااوضاع واحوال کلی موضوع مطابقت دارد لذا تخلف از شرط محقق و حق فسخ برای خریدار حاصل شده است بنابراین دادگاه دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 194 ، 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و 10 ، 1258 ، 1257 ، 219 ، 220 ، 396 و 422 و 423 قانون مدنی حکم به تایید و تنفیذ فسخ قرارداد موضوع خواسته و پرداخت مبلغ سه میلیون وپانصدهزارریال بابت هزینه کارشناسی ویک میلیون وششصدوبیست هزارریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می‌نماید. رای صادره حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران

نمازی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ک. م. به طرفیت آقای الف. ن. از دادنامه شماره --- موصوغ پرونده کلاسه بایگانی --- شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر تایید وتنفیذ فسخ قرارداد به لحاظ خیار عیب به شرح دادنامه مرقوم صادر شده است از آنجا که حسب محتویات پرونده دلیل و مدرکی که حکایت از اعلام فسخ از سوی ذوالخیار باشد از ناحیه خواهان بدوی تقدیم نشده است لذا طرح دعوا به سباق مطروح قابل استماع نبوده و موضوع فسخ میبایست از سوی صاحب حق فسخ به طرف معامله اعلام گردد پس از ناحیه مرجع قضایی تائید شود بنا بمراتب دادنامه واجد ایراد قضایی است لذا از این سوی به استناد مواد 358 - 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوای بدوی صادر و اعلام میگردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

احمد شیخ علیا لواسانی - احمد کرمی

محتوای مرتبط (13 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها