نظریه مشورتی شماره 7/97/1855 مورخ 1397/12/01

تاریخ نظریه: 1397/12/01
شماره نظریه: 7/97/1855
شماره پرونده: 97-168-1855

استعلام:

...

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چهار شرط وقوع جرم در مرئی و منظر عام، دارا بودن شاکی، به عنف بودن و سازمانیافته بودن، در عرض هم و مستقل از یکدیگر، مجوز تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت موضوع ماده 102 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی 1394/3/24 است و منظور از عبارت جرم در مرئی و منظر عام واقع شده مذکور در این ماده، این است که جرم منافی عفت به نحوی ارتکاب یابد که مورد مشاهده عموم افراد قرار بگیرد و این شرط متفاوت از مصادیق جرم مشهود و از جمله تحقق جرم در مرئی و منظر ضابطان دادگستری موضوع بند الف ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری است؛ بنابراین تحقق جرم منافی عفت در مرئی و منظر ضابطان دادگستری بیآنکه در معرض مشاهده عموم باشد و یا اعلام شهروندان مبنی بر وقوع جرم بیآنکه جنبه مشاهده عام داشته باشد، مجوزی برای تعقیب و تحقیق نیست./ت

منبع