انتقال چک علیرغم صدور حکم بر استرداد آن

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه علیرغم صدور حکم بر محکومیت دارنده چک به استرداد آن، چک‌ موصوف در راستای معاملات تجاری به شخص ثالثی منتقل شده باشد، منتقل الیه، دارنده با حسن نیت محسوب و استحقاق دریافت وجه چک را دارد و واگذار کننده چک ها، به دلیل صدور حکم بر محکومیت به استرداد آن ها، مکلف به پرداخت وجوه مندرج در چکها در حق صادرکننده است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی تقدیمی آقای ع.الف. به طرفیت آقای ح.ه. به‌ خواسته مطالبه وجه به مبلغ 800/000/000 ریال و کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، اظهارات خواهان، تصویر مصدق چک‌های صادره به شماره... - 1390/08/18 و... - 1390/07/18 و... - 1390/08/20 و... - 1390/07/15 عهده بانک ملی شعبه... و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه و با عنایت به اینکه وجود و ظهور اصول چک‌ها در ید خواهان دلیل بر اشتغال ذمه صادرکننده و استحقاق خواهان در دریافت وجه آن است و نیز با عنایت به اینکه خوانده نیز دلیل مدرکی دال بر برائت ذمه خود ارائه نداده است علی‌هذا دادگاه با استصحاب بقاء دین بر ذمه خوانده مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و مواد 198 ، 515 ، 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 800/000/000 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 16148000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارات تاخیر تادیه از زمان سررسید تا اجرای حکم بر اساس شاخص بهای اعلامی بانک مرکزی با محاسبه دایره اجرا در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

مستشار تجدیدنظر مامور در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسماعیلی

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی واخواهی آقای ح.ه. به ‌طرفیت آقای ع.الف. به‌ خواسته واخواهی از دادنامه شماره --- صادره از این شعبه دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه واخواه دلیل و مدرکی دال بر نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌ عنه به محکمه ارائه نداده است و نیز با عنایت به اوصاف حاکم بر اسناد تجاری از قبیل اوصاف تجریدی و تنجیزی آن علی‌هذا دادگاه واخواهی را وارد ندانسته و ضمن رد واخواهی واخواه دادنامه معترض‌ عنه را تایید می‌نماید. در خصوص دادخواست خواهان آقای ح.ه. به‌ طرفیت آقای ع.الف. به‌ خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با توجه به محتویات پرونده نظر به تودیع هزینه دادرسی از ناحیه واخواه قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

مستشار دادگاه‌های تجدیدنظر مامور در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسماعیلی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1392/09/23 صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/03/27 اصدار و ضمن رد واخواهی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 800000000 ریال بابت اصل خواسته موضوع چک‌های صادره به شماره 1 -.... مورخ 1390/08/18 و 2 -.... مورخ 1390/07/18 و 3 -... مورخ 1390/08/20 و 4 -... مورخ 1390/07/15 عهده بانک ملی شعبه... و مبلغ 16148000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان سررسید تا اجرای حکم بر اساس شاخص بهای اعلامی بانک مرکزی با محاسبه دایره اجرا در حق تجدیدنظرخوانده آقای ع.الف. اصدار گردیده وارد نمی‌باشد زیرا اولا هرچند به موجب رای صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره 9209972163400645 مورخ 1392/09/09 حکم بر محکومیت آقای ح.م. به استرداد چک‌های مبحوث‌عنه صادر شده لیکن چک‌های موصوف در راستای معاملات تجاری فی‌مابین مجلوب ثالث با تجدیدنظرخوانده بابت خرید (لب تاپ) رد و بدل شده است که مشارالیه دارنده با حسن نیت محسوب می‌گردد. ثانیا: وجود اصل چک‌های مورد متنازع در ید دارنده دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده و بقای دین دارد و به لحاظ آنکه چک از زمره اسناد تجاری بوده که به محض صدور از منشا خود منفک و دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده دارد ثالثا با اصدار حکم بر استرداد چک‌ها شخص واگذار کننده چک‌ها (مجلوب ثالث) در مقابل صادرکننده مسئول بوده و مکلف به پرداخت وجوه مندرج در چک‌ها به لحاظ اصدار حکم بر محکومیت به استرداد چک‌های مذکور در حق صادرکننده می‌باشد از اینرو دادگاه با پذیرش درخواست جلب ثالث و ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی ضمن تایید دادنامه معترض ‌عنه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مستندا به مواد 301 از قانون مدنی و 198 از قانون مرقوم حکم بر محکومیت مجلوب ثالث (ح.م.) به پرداخت وجوه مندرج در چک در حق خواهان مجلوب ثالث و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ارائه دادخواست لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص بانک مرکزی و خسارات دادرسی و هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌نماید رای صادره نسبت به مجلوب ثالث (ح.م.) غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه می‌باشد.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری- کریمی

منبع
برچسب‌ها