اثر استخدام وکیل دادگستری بر دعوای اعسار

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: استخدام وکیل دادگستری توسط مدعی اعسار، حکایت از تمکن مالی وی دارد.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص دادخواست آقای م. ک. با وکالت آقای ع. الف. به طرفیت آقای ع. ب. و شرکت ش. به خواسته صدور حکم اعسارازپرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 120/000/000 ریال مربوط به دعوی کلاسه --- دادگاه بابررسی موضوع وشغل ووضعیت خواهان اعساروی را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 504 و 505 قانون آیین دادرسی مدنی حکم برقبول دعوی اعسارخواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- محاکم عمومی تهران

خداداد بخشی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت ش. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/13 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر اعسار م. ک. از پرداخت هزینه دادرسی مرحله بدوی صادر و اعلام گردیده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استنباط محکمه بدوی در معسر شناختن خواهان، خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا ضمن اینکه استشهادیه همراه دادخواست فاقد تمام شرایط موضوع ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار معلوم نگردیده و ذکر عبارت «شغل آزاد» معرف نوع شغل و وسیله امرار معاش وی نمی‌باشد و منشا اطلاعات شهود نیز به روشنی معلوم نگردیده است. چک مورد ادعای خواهان مربوط به 1393/05/22 بوده و خواهان به شرح دادخواست 1393/10/14 اظهار داشته مبلغ 700/000/000 ریال از وجه چک را دریافت داشته که نشانه ملائت وی هست. به علاوه مشارالیه مبادرت به استخدام وکیل دادگستری نموده و این خود حکایت از تمکن مدعی اعسار خواهد بود. از طرفی، اصل، ملائت اشخاص بوده و اعسار به‌ عنوان یک امر استثنائی نیازمند اثبات هست که در مانحن فیه، این مهم برای این مرجع ثابت نشده و مدارک ابرازی هیچکدام برای اثبات اعسار خواهان کافی نمی‌باشد. درنتیجه، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می‌داند، مستندا به ماده 358 و 359 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، حکم بر بی‌حقی و بطلان ادعای مدعی اعسار صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است و چون تفکیک پذیر نمی‌باشد نسبت به خوانده ردیف اول دعوای اعسار که مشمول رای بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نکرده نیز تسری دارد.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمد حسن امی - علی مداح

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها