قابلیت استماع دعوی تعدیل تقسیط جزای نقدی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/26
برگزار شده توسط: استان مرکزی/ شهر اراک

موضوع

قابلیت استماع دعوی تعدیل تقسیط جزای نقدی

پرسش

آیا تعدیل حکم تقسیط شده جزای نقدی قابل استماع می‌باشد؟

نظر هیئت عالی

طرح تقاضای تعدیل تقسیط جزای نقدی از سوی محکوم علیه مشمول اطلاق مواد 529 و 530 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار می‌گیرد و پذیرش تقاضای مذکور در صورت حصول شرایط قانونی، مواجه با منع قانونی نمی‌باشد؛ بنابراین؛ نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان اراک صحیح است.

نظر اکثریت

با توجه به ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری امکان پذیرش درخواست تعدیل تقسیط جزای نقدی وجود دارد و دادگاه پس از بررسی صحت و سقم اظهارات محکوم علیه، مبادرت به صدور حکم می‌نماید و هیچ مانعی جهت پذیرش این درخواست وجود ندارد. ضمناً تا زمان صدور حکم، مفاد دادنامه قبلی قابل اجرا می‌باشد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه جزای نقدی مجازات می‌باشد و در صورت تعذر محکوم علیه باید به زندان معرفی گردد، همچنین دادگاه سابقاً به درخواست تقسیط وی رسیدگی و حکم به تقسیط صادر نموده، لذا درخواست تعدیل تقسیط جزای نقدی قابل پذیرش نمی‌باشد.

منبع
برچسب‌ها