وضعیت مبالغ پرداختی پیش از صدور حکم اعسار

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: مبالغی از محکوم به که پیش از صدور حکم اعسار پرداخت شده است، فاقد ارتباط موضوعی با حکم اعسار بوده و به عنوان بخشی از پیش قسط محاسبه نمی شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای م. ق. به طرفیت خانم ن. پ. به خواسته اعسار از پرداخت دفعتا محکوم به و عند اللزوم تقسیط محکوم به دادنامه شماره --- مورخ 1387/11/08 صادره از همین دادگاه با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان و استشهادیه محلی که به امضای مطلعین رسیده با توجه به عدم دفاع و ایراد موثری از طرف خوانده، دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده ومستندا به ماده 1083 قانون مدنی و مواد 1 و 20 و 21 و 23 قانون اعسار حکم به اعسار خواهان از پرداخت دفعی و نقدی محکوم به دادنامه مذکور و تقسیط آن به این صورت که قسط اول ده سکه به‌ عنوان پیش‌قسط و سایر اقساط، ماهیانه هر سه ماه یک سکه صادر و اعلام می‌دارد. بدیهی است چنانچه خواهان مبالغی را قبلا به‌ عنوان پیش‌قسط پرداخت نموده باشد از پیش‌قسط فعلی کسر می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران (خانواده) - زاهد پاشا

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ن. پ. از دادنامه شماره --- مورخ 1392/07/28 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای م. غ. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به دادنامه شماره --- مورخ 1387/11/08 صادره از همان دادگاه حکم به تقسیط محکوم به، به پرداخت بدوا ده عدد سکه طلای بهار آزادی نقدا به‌ عنوان پیش‌قسط و الباقی هر سه ماه یک سکه طلای تمام بهار آزادی تا استهلاک کامل محکوم به تصدیر گردیده است وارد نمی‌باشد. رای صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست، استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض‌عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است اما دادنامه از دو جهت درخور اصلاح است لذا به استنناد ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/01/21 در امور مدنی در قسمت اخیر دادنامه متن چنانچه خواهان مبالغی را قبلا به‌ عنوان پیش‌قسط پرداخت نموده باشد از پیش‌قسط فعلی کسر می‌گردد حذف می‌گردد چرا که از تاریخ صدور دادنامه احتمال دارد قسمتی از محکوم به از محل حقوق و درآمد تجدیدنظرخوانده وصول شده باشد که ارتباط موضوعی با دعوی اعسار مطروحه فعلی ندارد کما اینکه با توجه به میزان مهریه و مدت زمان محکومیت تجدیدنظرخوانده و رعایت انصاف قضایی با افزایش پیش‌قسط از ده سکه طلای تمام بهار آزادی به 25 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی و به جای هر سه ماه یک سکه طلای بهار آزادی هر دو ماه یک سکه طلای تمام بهار آزادی افزایش و مستند به قسمت اخیر ماده 358 از همان قانون با رد اعتراض معترض دادنامه معترض‌عنه را با اصلاحات یاد شده تایید و استوار می‌نماید. رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.

رئیس و مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصر موسوی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها