نظریه مشورتی شماره 7/1401/328 مورخ 1401/04/14

تاریخ نظریه: 1401/04/14
شماره نظریه: 7/1401/328
شماره پرونده: 1401-168-328 ک

استعلام:

در فرضی که در خصوص موضوع مجرمانه‌ای دادسرا عقیده بر منع تعقیب متهم داشته و پس از اعتراض شاکیان دادگاه کیفری یک استان ضمن نقض قرار منع تعقیب صادره جلب به دادرسی متهم را صادر کند آیا به استناد بند «ب» ماده 335 قسمت اخیر ماده 382 و لحاظ ماده 276 از قانون آیین دادرسی کیفری نیازی به تنظیم کیفرخواست نیست و یا با وجود اینکه دادستان عقیده بر عدم بزهکاری متهم دارد ملزم به تنظیم کیفرخواست است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه (کیفری یک یا دو)، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی، پرونده را به دادگاه ارسال کند و نیز با لحاظ ماده 335 این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاه‌های کیفری را صدور «قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه» در ردیف جهات دیگر مانند کیفرخواست دادستان ذکر کرده است و همچنین با عنایت به ماده 405 این قانون، در فرض سوال، موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه کیفری یک وجود ندارد. همچنین مقررات مواد 276 و 335 قانون فوق‌الذکر، تعارضی با بند «الف» ماده 359 و ماده 382 ندارد؛ زیرا مقررات مواد اخیرالذکر مفروض بر صدور کیفرخواست یا طرح ادعای شفاهی از سوی دادستان است و به معنای عدم استماع اظهارات دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون در مواردی نیست که در اجرای ماده 276 قانون یادشده، پرونده امر در دادگاه مطرح می‌شود.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)