شرط پذیرش دعوای الزام به تمکین

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور حکم الزام به تمکین، منوط به فراهم بودن زمینه زندگی مشترک و تهیه مسکن مستقل به همراه وسایل زندگی در شان زوجه است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ح.ص. به طرفیت خانم ن.الف. به خواسته الزام خوانده به تمکین باعنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده از جمله اظهارت طرفین و ملاحظه دفاعیات خوانده، نظر به اینکه صدور حکم به تمکین مستلزم و مشروط به فراهم شدن زمینه زندگی مشترک و تهیه منزل مستقل با وسایل زندگی در شان زوجه جهت زندگی مشترک می‌باشد و حسب تحقیقات به عمل آمده خواهان زمینه زندگی مشترک را در حد و شان زوجه فراهم ننموده است؛ زیرا منزل تهیه شده با توجه به سوابق زندگی طرفین متناسب با شان زوجه نیست. لذا دادگاه با کیفیت مطروحه دعوی خواهان رامردود دانسته ومستندا به مفهوم مخالف مواد 1114 ، 1102 ، 1103 ، 1107 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ح.ص. به طرفیت خانم ن.الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/10/20 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به‌ موجب آن حکم بطلان دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام زوجه به تمکین صادر شده است. با توجه به مندرجات پرونده و لایحه اعتراضیه و توضیحات طرفین و مستندات رای و استدلال دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق قانون و دلائل موجود در پرونده صادر شده و مخالفتی نیز با موازین شرعی ندارد. لذا به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور تایید می‌شود. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

آل حبیب - علیخانی

منبع
برچسب‌ها