بند اول - تکلیف به انتشار

از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
هر یک از موسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه ‌بندی می ‌باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ ای و حتی‌ الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می‌تواند شامل موارد زیر باشد منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد:
الف - اهداف، وظایف، سیاستها و خط مشی‌ ها و ساختار.
ب - روشها و مراحل اتمام خدماتی که مستقیماً به اعضاء جامعه ارائه می ‌دهد.
ج - ساز و کارهای شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات آن موسسه.
د - انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن موسسه نگهداری می‌شود و آیین ‌دسترسی به آنها.
ه- - اختیارات و وظایف مأموران ارشد خود.
و - تمام ساز و کارها یا آیین ‌هایی که به وسیله آنها اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانهای غیردولتی می‌تواند در اجراء اختیارات آن واحد مشارکت داشته یا به نحو دیگری موثر واقع شوند.
تبصره - حکم این ماده در مورد دستگاههایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است، منوط به عدم مخالفت معظم له می‌ باشد.
مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است قابل طبقه‌ بندی به عنوان اسرار دولتی نمی‌ باشد و انتشار آنها الزامی خواهد بود.