بدون عنوان

تاریخ دادنامه قطعی: 1400/02/27

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

در این پرونده خانم ش. س. ن. در مورخه 96/2/9 با تقدیم دادخواست به خواسته طلاق به دلیل عسر و حرج به طرفیت اقای ا. ف. طرح دعوی نموده و اعلام کرده از 95/1/5 زندگی مشترک را شروع نموده لیکن به دلیل ناتوانی جنسی زوج هنوز باکره بوده و توانایی نزدیکی ندارد. ایشان قبلا سه بار ازدواج نموده و به همین دلیل ناتوانی جنسی جدا شده که تقاضای استعلام در این مورد دارم. شعبه *در مورخه 96/6/11 تشکیل جلسه داده است. خواهان گفته یک سال و 6 ماه است.زندگی مشترک شروع شده و هنوز باکره هستم. خوانده گفته سالم هستم. و زوجه هفت ماه نزد من بوده و من با همسرم وظیفه خاص زناشویی را انجام داده ام. *با معاینه زوجه اعلام کرده پرده بکارت سالم و مدخوله نمی‌باشد. ص 23 دادگاه قرار ارجاع به داوری صادر نموده است.داور زوجه گفته زوج عقیم است.و برای زوجه زیان اور است.مصلحت در طلاق است. داور زوج اعلام کرده زوجه حاضر به ادامه زندگی نیست. پزشکی *به موجب نامه 96/10/17 (ص 46 ) اعلام کرده از لحاظ معاینه ظاهری و توانایی خاص زناشویی اقای ا. ف. در حد طبیعی بوده و قادر به اعمال زناشویی است.دادگاه در 96/10/19 تشکیل جلسه داده است. زوج به گواهی پزشکی قانونی و سلامت خود استناد نموده و زوجه گفته من هنوز باکره هستم و ایشان چند بار ازدواج داشته که چرا منجربه جدایی شده است. زوج گفته در این مدت 4 مرتبه نزدیکی کرده ام و خونریزی خواهان را دیده ام جلسه بعدی دادگاه در 96/11/30 تشکیل و از شهود استماع شهادت شده است.

1 یگانه زراعت پروریان: ده ماه پس از عروسی متوجه اختلاف ایشان شدم و زوجه گفت که قادر به عمل زناشویی نیست. بعد هم دکتر رفتند ولی فایده نداشته است.

2 ا. س. ن.: بعد از اختلاف زوجه گفت باکره است. من از زوج سوال کردم گفت من لج کرده ام.

3 ب. س. ن.: هفت یا هشت ماه پس از عروسی متوجه اختلاف شدم. دخترم گفت مشکل جنسی دارد. و باکره است.دادگاه به موجب دادنامه شماره --- مورخه 97/2/11 با توجه به نظریه پزشکی قانونی مبنی بر اینکه پرده بکارت زوجه به گونه ای است.که با انجام عملی مقاربت زایل خواهدشد اظهارات زوج منطبق با واقع نیست لذا با توجه به این مطلب و نظریه داوران با احراز عسر و حرج حکم به الزام زوج به طلاق زوجه با بذل یک سکه از مهریه صادر نموده است.اقای س. خ. به وکالت از ا. ف. نسبت به دادنامه اعتراض نموده است.شعبه *استان در مورخه 98/3/1 تشکیل جلسه داده است. زوج اعلام کرده سه یا 4 بار با همسرم نزدیکی کرده ام. و دخول انجام شده و خون را دیده ام. ممکن است.همسرم ترمیم بکارت انجام داده است. زوجه گفته اصلا نعوض ندارد. حسی به زن ندارد. رختخواب خود را جدا می کرد. دو یا سه بار دکتر رفتیم قرص انرژی جنسی تجویز کرد که مدتی استفاده می کرد ولی اثری نداشت. از زوج سوال شده اظهارات همسرت در رفتن به دکتر را قبول داری؟ پاسخ بله من قرص ها را استفاده کردم. تاکنون 4 بار ازدواج کردم. ازدواج اول با خواهر دامادم بود که 6 ماه بودیم و باکسی رفیق شد و جدا شدیم. ازدواج دوم با زن اهل *بود که حالت روحی و روانی خوبی نداشت او را طلاق دادم. و ازدواج سوم با دختری بود که شوهرش فوت کرده بود و بچه داشت. بعد توافقی طلاق گرفتیم. زوجه گفته ایشان از نظر ظاهری مشکل ندارد. ولی در عمل نمی تواند با زن بخوابد و هم جنس گراست. دادگاه مجددا زوجین را به پزشکی قانونی معرفی نموده است. پزشکی قانونی با تایید موارد قبلی اعلام کرده زوجین به روانپزشک مراجعه کنند و زوج درمان گردد. شعبه *به موجب دادنامه شماره --- مورخه 98/7/10 با توجه به نظریه پزشکی قانونی در خصوص وضعیت ظاهری زوج و توانایی جنسی وی دادنامه بدوی را نقض و حکم بر بطلان دعوی زوجه صادر نموده است.خانم ش. س. ن. از دادنامه فرجامخواهی نموده که متن لایحه تقدیمی ایشان و پاسخ فرجامخوانده در زمان شور قرائت می‌گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه

فرجامخواهی خانم ش. س. ن. فرزند ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 98/7/10 صادره از شعبه *که به موجب ان با نقض دادنامه بدوی صادره از شعبه *حکم به بطلان دعوی فرجامخواه از جهت درخواست صدور حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج صادر گردیده وارد و موجه میباشد. زیرا اولا فرجامخوانده در جلسات دادرسی مکرر اعلام نموده هیچگونه مشکل جنسی ندارد. و چند بار نیز در طول زندگی مشترک با زوجه رابطه جنسی داشته است. لیکن با توجه به نظریه پزشکی قانونی که در دفعات متعدد از زوجه معاینه به عمل امده حکایت از این دارد. که مشارالیها باکره و غیر مدخوله می‌باشد. ثانیا اینکه با اظهارات زوجه در جلسه دادرسی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر اینکه به لحاظ مشکل جنسی زوج را به دکتر برده و قرص های انرژی زا برای ایشان تجویز گردیده این مطلب مورد اقرار زوج قرار گرفته است.و لذا این موضوع و نظریه پزشکی در خصوص باکره بودن زوجه حکایت از این دارد. که ادعای زوج در توانایی جنسی کذب می‌باشد. ثالثا اینکه نظریه پزشکی قانونی در خصوص اینکه زوج از نظر ظاهری دچار مشکل جنسی نیست قابل پذیرش نمی‌باشد. زیرا انچه مهم است.اقدامات عملی است.که علیرغم گذشت بیش از 1/5 سال از زندگی مشترک زوجه غیر مدخوله می‌باشد. و این خود از موارد عسر و حرج شدید است. رابعا اینکه زوج قبلا سه مرتبه ازدواج کرده که منجربه طلاق شده و توجیه وی در سه مورد طلاق که در همه موارد همسران وی دارای تقصیر بوده اند پذیرفته نیست و اظهارات وی منطقی به نظر نمی رسد و ضرورت داشت هر سه فقره پرونده طلاق اخذ و مفاد ان مورد بررسی دقیق قرار گرفته و مشخص شود. علت طلاق در موارد قبلی چیست. لذا با توجه به مراتب ذکر شده مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجامخواسته را نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می‌گردد.

با نقض دادنامه و اعاده پرونده دادگاه تجدیدنظر مقرر نموده پرونده های ازدواج و طلاق سابق زوج اخذ و بررسی شود. مطابق اوراق 155 و 156 پرونده خلاصه دو فقره سابقه طلاق زوج درج شده است. دادگاه در 99/9/26 تشکیل جلسه داده است. زوج اظهار داشته بار اول با خانم ک. ط. ازدواج کردم. چون با راننده امبولانس رابطه داشت او را طلاق توافقی دادم. بار دوم با ف. خ. ازدواج کردم. تفاهم نداشتیم توافقی جدا شدیم بار سوم با ن. ص. ز. ازدواج کردیم پدرش با ما مشکل داشت مهریه را بخشید و طلاق دادم و الان با این خانم ازدواج کردم. حاضر به طلاق نیستم. 4 سال است.که جدا هستیم هر شش ماه یک سکه می دهم می گوید نمی بخشم دادگاه به موجب دادنامه شماره *مورخه 99/10/7 با توجه به سه فقره سابقه ازدواج زوج که منجربه طلاق با بذل مهریه شده و در حال حاضر هم منتظر بذل مهریه زوجه می‌باشد. و اینکه زوجه همچنان باکره بوده و جدا زندگی می کنند و اینکه زوجه غیر از 20 سکه از مهریه بقیه را بذل نموده نهایتا دادنامه بدوی را تایید نموده است. اقای ا. ف. از دادنامه فرجامخواهی نموده که متن لوایح تقدیمی ایشان در زمان شور قرائت می‌گردد.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای س. م. ت. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

رای شعبه

فرجامخواهی اقای ا. ف. نسبت به دادنامه شماره *مورخه 99/10/7 صادره از شعبه *که به موجب ان با تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *حکم به الزام فرجامخواه به طلاق فرجامخوانده صادر گردیده وارد و موجه نمیباشد. و دادنامه فرجامخواسته با توجه به جدایی طولانی زوجین واینکه با گذشت چند سال از ازدواج زوجه علیرغم ادعای زوج با نظر پزشکی قانونی باکره می‌باشد. و نظریه داوری بر عدم سازش مطابق مقررات و موازین قانونی صادر وایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض دادنامه فرجامخواسته را مطابق مقررات مندرج در ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی ایجاب نماید. از ناحیه فرجامخواه ارائه نگردیده است. لذا مستندا به مواد 370 و 396 قانون مارالذکر با رد فرجامخواهی به عمل امده دادنامه فرجامخواسته را تایید و ابرام می‌نماید./ا 400/3/3

شعبه *

رییس شعبه: ج. ق. مستشار: س. م. ت.

منبع
برچسب‌ها