نظریه مشورتی شماره 7/1401/507 مورخ 1401/06/09

تاریخ نظریه: 1401/06/09
شماره نظریه: 7/1401/507
شماره پرونده: 1401-168-507 ک

استعلام:

اولاً- چنانچه متهم بدون اشاره به بندهای ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً از دادگاه تجدید نظر، تقاضای تخفیف در مجازات را کند،آیا در این فرض پرونده قابل طرح و رسیدگی بر خواسته وی در دادگاه تجدید نظر است؟ ثانیاً- چنانچه متهم صرفاً مراتب اعتراض و تجدید نظرخواهی خود را بدون استناد به بندهای ماده فوق اعلام کند، آیا پرونده قابل طرح در دادگاه تجدید نظر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً و ثانیاً، ذکر جهات تجدیدنظرخواهی در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به منظور ایجاد نظم دادرسی در مرحله تجدید نظر می‌باشد و مقنن با تعیین جهات تجدید نظرخواهی، تجدید نظرخواه را به مواردی که موثر در اعتراض وی نسبت به رأی تجدید نظرخواسته می‌باشد، هدایت نموده تا از طرح جهاتی که تأثیری در نقض آراء ندارد، پرهیز کند؛ بنابراین عدم قید یکی از این جهات یا تجدید نظرخواهی که صرفاً متضمن تقاضای تخفیف در مجازات از سوی تجدید نظرخواه (خارج از موارد مذکور در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری) باشد، مانع انجام وظیفه قانونی از سوی مرجع تجدید نظر نمی‌باشد.

منبع