رای شماره 376 مورخ 1381/10/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 71/80

شاکی: خانم رقیه لطفی

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و14 و 15 و20 دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 22 دی 1381

شماره دادنامه: 376

مقدمه: الف -1) شعبه دوم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/15 موضوع شکایت خانم رقیه لطفی به طرفیت تامین و درمان تامین اجتماعی قسمت بازنشستگی به خواسته تقاضای 5 سال سختی کار مصوب 1367 هیات دولت به شرح دادنامه شماره 972 مورخ 2/5/79 حکم به رد شکایت شاکیه صادر نموده‌ است.الف -2) شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1498 موضوع تقاضای تجدیدنظر خانم رقیه لطفی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 972 مورخ 2/5/79 شعبه 2 دیوان در پرونده کلاسه 78/15 به شرح دادنامه شماره 323 مورخ 1381/03/01 با فسخ دادنامه بدوی حکم به وروود شکایت مبنی بر اعمال پنج سال ارفاقی از زمان بازنشستگی صادر و اعلام می‌گردد.ب) شعبه چهاردهم شعبه بیستم و شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده‌های کلاسه 14/78/558، 20/74/1022 و 15/78/462 موضوع شکایت شکات به طرفیت سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به خواسته الزام به برقراری حقوق و مزایای مربوط به مشاغل سخت به شرح دادنامه‌های شماره 1061 مورخ 1379/06/13 و 1765 مورخ 1376/08/12 و 534 مورخ 1379/05/05 حکم به ورود شکایت صادر نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه دادنامه صادره از شعبه دوم بدوی دیوان در مرحله تجدیدنظر نقض و حکم به ورود شکایت شاکی صادر شده و با این کیفیت در مدلول دادنامه‌های قطعی صادره در خصوص مورد تعارضی وجود ندارد موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در قلمرو ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری نیست.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع