تأثیر تسلیم بخشی از ثمن بر خیار تأخیر ثمن

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/12/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تسلیم بخشی از ثمن، در فرض حال بودن آن، مانع از تحقق خیار تاخیر ثمن خواهد شد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست م.ص. با وکالت ح.د. به طرفیت ح.م. با وکالت الف.الف. به خواسته تایید فسخ مبایعه‌نامه عادی مورخ 1391/01/18 با کلیه خسارت دادرسی با عنایت به توضیح وکیل خواهان دایر بر اینکه موکل در تاریخ 1391/01/18 یک باب منزل مسکونی به متراژ 280 مترمربع واقع در کریم‌آباد به خوانده می‌فروشد مبلغ ده ملیون تومان ثمن معامله پرداخت می‌شود الباقی آن تاکنون پرداخت نشده است چون خوانده توانایی الباقی ثمن را به مبلغ 40 میلیون تومان ندارد تقاضایی صدور حکم به شرح ستون خواسته دارد با توجه به پاسخ وکیل خوانده در جلسه دادرسی دایر بر اینکه اولا خیار تاخیر ثمن فوری است با گذشت یک سال و اندی از زمان این معامله اعمال این خیار فاقد وجاهت قانونی است ثانیا موکل حاضر به پرداخت الباقی ثمن بوده خواهان امتناع کرده دادگاه با عنایت به‌ مراتب مرقوم و با توجه به اینکه خواهان و خوانده (وکیل) به تحقق عقد بیع نسبت به موضوع سند عادی مورخ 1391/01/18 اذعان کرده‌اند پس اصل تحقق بیع بابت مبیع موضوع مورد معامله با ثمن معین محرز است با توجه به اینکه فروشنده به ادعای تاخیر ثمن مدعی فسخ آن شده است تقاضایی تایید فسخ را کرده است نظر به اینکه اصل در بیع لزوم است فسخ برخلاف آن است. با توجه به تاریخ معامله فروردین سال 1391 و تاریخ ارسال اظهارنامه 1391/11/22 بوده که ابلاغ به خوانده هم محرز است که از تاریخ وقوع معامله چندین ماه سپری شده است با فرض داشتن خیار فسخ به جهت تاخیر در پرداخت الباقی ثمن به فوریت اعمال نشده است بنابراین دعوای خواهان را موجه ندانسته به استناد ماده 1257 از قانون مدنی حکم بر بطلان دعوای خواهان صادر می‌گردد. حکم صادره حضوری 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت - کثیرلو

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ص. با وکالت آقای ح.د. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/09/04 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی دادگستری شهرستان پاکدشت که به‌ موجب آن و در مورد دادخواست تجدیدنظرخواه به طرفیت آقای ح.م. به خواسته تایید فسخ مبایعه‌نامه عادی مورخ 1391/01/18 به دلیل اینکه تاریخ ارسال اظهارنامه فسخ مبایعه‌نامه مورخه 1391/11/22 بوده که از تاریخ وقوع معامله چندین ماه سپری و به فرض داشتن خیار فسخ به جهت تاخیر در پرداخت الباقی ثمن مقرر لیست اعمال نشده بنابراین به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است دادگاه با عنایت به ملاحظه اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید ارائه نگردیده و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و از حیث رعایت اصول دادرسی و استناد به مبانی قانونی دادنامه فاقد اشکال اساسی می‌باشد مضافا به اینکه مطابق ماده 402 قانون مدنی هرگاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن با تسلیم مبیع اجلی معین نشده اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می‌باشد و با توجه به اینکه بین طرفین مطابق مبایعه‌نامه ضمیمه پرونده برای تادیه ثمن و تسلیم مبیع مدتی تعیین نگردیده است و مشتری نیز بخشی از ثمن معامله به میزان 100/000/000 ریال را به بایع و تجدیدنظرخواه داده بنابراین مشمول خیار تاخیر ثمن نمی‌گردد و استناد تجدیدنظرخواه به خیار غبن نیز صحیح نمی‌باشد زیرا اساسا درخواست اولیه چنین ادعای به عمل نیامده است فلذا دادگاه با عنایت به اینکه دادنامه صادره مطابق موازین قانونی صادر گردیده است ضمن رد تجدیدنظرخواهی با استناد به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

شریعتی - افشار

منبع
برچسب‌ها