اعتبار مبایعه نامه فاقد کد رهگیری

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با توجه به حاکمیت اصل صحت نسبت به معامله ملک به استناد مبایعه نامه، مفاد و تاریخ مبایعه نامه مقدم که در سامانه املاک ثبت نشده وحسب رویه معمول ومتعارف، قبض واقباض ثمن و تسلیم مبیع صورت نگرفته، در برابر آن قابل استناد نیست.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/07/26

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای م. و. به وکالت از آقای د. ق. فرزند ح.الف. به طرفیت آقابان چ. ق. فرزند علی مجهول المکان الف. م.گ. فرزند علی و ر. محمد گودرزی فرزند الف. با وکالت آقایان ح.الف. د. و ع. ف. به خواسته تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی شامل اخذ پایان کار صورت مجلس تفکیک و انتقال رسمی یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی --- واقع در سبلان جنوبی کوچه زینلی پلاک --- طبقه چهار به مساحت حدود سی و پنج متر و چهل و دو سانتی متر و تحویل آن هر یک از دعاوی مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و جبران خسارت دادرسی به استناد قرار داد مشارکت و سند عادی بیع به این شرح که حسب مستندات پرونده خوانده ردیف اول تا خواندگان ردیف دوم و سوم قرار داد مشارکت در ساخت ملک منعقد و در تاریخ 18/10/89 متعاملین توافق نمایند که طبقات اول و چهارم در سهم سازنده قرار گرفته و مشارلیه حق فروش قطعات خود را دارد خانم سیمین ره گوی فرزند صالح با وکالتی آقای حامد جوادی رهنمای حقیق دعوی را به عنوان وارد ثالث با خواسیته تنفیذ صحت تاریخ سند عادی مورخ 14/7/89 و بطلان قرار داد مورخ 15/4/89 و الزام آقایان ر. و الف. م.گ. به انتقال رسمی مبیع موصوف و به طرفیت کلیه اصحاب پرونده اصلی اقامه نموده و به استناد سند عادی بیع ادعا نموده‌اند که خواندگان ردیف اول و دوم ملک موصوف را به خواهان وارد ثالث فروخته و مبیع تحویل گردیده لذا طرح دعوی اصلی موجب تضییع حقوق موکل می‌گردد ضمن این که فروشنده دعوی اصلی به عنوان وکیل مالکین اقدام به فروش ملک ننموده نه به عنوان سازنده و با توجه به این که که فاقد چنین وکالتی بوده بیع موصوف فضولی می‌باشد هم چنین نسبت به تاریخ سند عادی بیع خواهان اصلی ادعای جعل نموده و مالکین نیز در مقام دفاع اعلام نموده‌اند که سازنده به تعهدات قرار دادی خود عمل ننموده و هر گونه نقل و انتقال حصه مشاعی باید با اذن مالکین صورت گیرد دادگاه نظر به این که اولا به موجب استعلام ثبتی پیوست دادخواست ملک در مالکیت آقایان محمد گودرزی به ثبت رسیده و آنان به عنوان مالک حق هر گونه نقل و انتقال و یا انعقاد عقد نسبت به پلاک ثتبی متنازع فیه را دارند ثانیا گرچه وکیل وارد ثالث نسبت به تاریخ سند عادی بیع خواهان اصلی ادعای جعل نموده است ولی با عنایت به این که مالکین به موجب ظهر قرار داد اجاره فروش حصه سازنده به غیر را اعطا نموده‌اند و خوانده ردیف اول نیز به عنوان سازنده سهم خود را به خواهان اصلی انتقال داده لذا به فرض این که بیع خواهان اصلی موخر بر بیع وارد ثالث نیز باشد فروشندگان دعوی وارد ثالث اقدام به فروش حصه سازنده نمو ده اند واز این حیث بیع آنان فضولی تلقی می‌گردد و تقدم تاریخ بیع وارد ثالث نسبت به تقسیم عادی موثر در موضوع نیست زیرا حداقل این که تا آن تاریخ تقسیم نسبت به آپارتمانهای احداثی صورت نگرفته تا مالکین بتوانند آن را به نحو افراضی به غیر به فروش برسانند و بدین جهت دادگاه ادعای جعل تاریخ سند عادی بیع خواهان اصلی را موثر در موضوع ندانسته و با عنایت به این که عقد بیع محقق می‌شود بی ایجاب و قبول و توافق طرفین بر مبیع وثمن لذا دعوی خواهان اصلی را وارد دانسته و به استناد مواد 338 ، 362 ، 367 قانون مدنی، 198 ، 502 ، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان دعوی اصلی به تهیه مقدمات تنظیم سند و انتقال رسمی و تحویل آپارتمان موصوف به نام خواهان و هم چنین محکومیت خوانده ردیف اول آن به جبران خسارت دادرسی برابر با تعرفه صادر واعلام می‌دارد النهایه با عنایت به این که ملک در مالکیت خوانده ر دیف اول به ثبت نرسیده تهیه مقدمات و انتقال رسمی می‌بایست توسط مالکین به عمل آید. با توجه به مراتب فوق الذکر دعوی وارد ثالث را به استناد ماده 197 این قانون وارد ندانسته و حکم به بطلان آن صادر واعلام میدارد رای نسبت به آقای چراغی علی ق. با توجه به ابن که مشارالیه مجهول المکان بوده و در جلسات رسیدگی حضور نیافته و لایحه ای تحویل نداشته و معرفی وکیل صرفا جهت مطالعه بوده و دفاعی به عمل نیامده غیابی ظرف مدت 20 روز پس ازابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و نسبت به سایرین حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه‌های محترم تجدید نظر استان است.

رئیس شعبه --- عمومیحقوقی تهران- یوسف یعقوبی محمودآبادی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/28

رای دادگاه

دعوای تجدیدنظرخواهی خانم س. ر. باوکالت آقای ح. رهنمای حقیقت به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان 1 - ر. 2 - الف. آقا شهرت هردو م.گ. 3 - چ. 4 - د. شهرت هردو ق. (آقای د. ق. باوکالت آقای م. و.)نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/07/26 که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواندگان اول الی سوم به تهیه مقدمات تنظیم سند وانتقال رسمی یکباب آپارتمان واقع در طبقه چهارم ملک باپلاک ثبتی --- بخش --- تهران وتحویل آن به تجدیدنظرخوانده چهارم وبطلان دعوای وارد ثالث تجدیدنظرخواه بوده مالاوارد ودر خور اجابت است چراکه باعنایت به جامع اوراق ومسندات ابرازی که گویای مشارکت اولیه آقای چ. ق. باخواندگان اول ودوم در امر احداث ساختمان در پلاک فوق الاشعار وتعلق واحدهای اول وچهارم به سازنده بوده که برابرمبایعه نامه شماره 525788 - 89/7/14 باکد رهگیری 107001317764 واحد طبقه چهارم به تجدیدنظرخواه واگذار گردیده تحقیق این محکمه از احدی از مالکین (آقای ر. م.گ.)پیرامون کیفیت تنظیم مبایعه نامه اجمالاحاکی از این امر است که به علت اینکه مالکین هرکدام مالک سه دانگ مشاعی این پلاک بوده وبه نام سازنده انتقالی صورت نگرفته بودبنا به خواست آقای چ. ق. ،مستقیمادر مبایعه نامه تنظیمی به نام خریدار(تجدیدنظرخواه)نام وی وپدرش به عنوان فروشنده قید گردیدوآقای چ. نیز به عنوان احدی از شهود ذیل متن وظهرمبایعه نامه را امضاءومنقوش به اثر انگشت نمود.تادیه ثمن معامله نیز در بنگاه دروجه آقای چ. به عمل آمده وآپارتمان تحویل خریدار شده که دادگاه جهت نیل به واقع مبادرت به جلب نظریه کارشناسی در باب امضائات منتسب به آقای چ. ق. نموده که کارشناس رسمی خط وامضاءحسب لایحه وارده شماره 580 - 1394/10/23 مراتب انتساب این امضائات به سازنده وفروشنده این آپارتمان تاییدنموده که نسبت به این نظریه اعتراض موثروقابل اعتنایی از ناحیه وکیل تجدیدنظرخوانده چهارم صورت نگرفته لذا مبانی امرگویای وقوع معامله ناقله باشرایط اساسی صحت مابین تجدیدنظرخواه وآقای چ. ق. است مضافااینکه قراردادمورخ 1389/04/15 که جهت اثبات ادعاءتجدیدنظرخوانده چهارم در مورد همین آپارتمان ارائه شده با عنایت به اینکه وفق دفاعیات تجدیدنظرخوانده،درسامانه املاک ثبت نگردیده وحسب رویه معمول ومتعارف قبض واقباض ثمن وتسلیم بیع صورت نگرفته لذا مفادوتاریخ آن برابر معامله تجدیدنظرخواه بی وجه وغیرقابل استناد است نتیجتادادگاه با احراز شرایط وارکان دعوای تجدیدنظرخواه وتوجه به آثار وتعهدات مترتب برواگذاری آپارتمان مبحوث عنه بااجابت تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله مستندابه ماده 358 ازقانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض وبااعمال مواد 190 - 191 - 196 - 219 - 220 - 338 - 362 ازقانون مدنی ومواد 198 - 515 - 519 ازقانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواندگان اول ودوم به حضور دریکی از دفترخانه های اسناد رسمی تهران وتنظیم سند رسمی انتقال اپارتمان صدرالذکر وپرداخت خسارات دادرسی توسط تجدیدنظرخوانده سوم اجماعا له تجدیدنظرخواه صادر واعلام می‌نماید.در خصوص دعوای اصلی تجدیدنظرخوانده چهارم مبنی برالزام به واگذاری آپارتمان متنازع فیه دادگاه با لحاظ مراتب مرقوم که متضمن عدم حراز رابطه حقوقی معاملی مابین خواندگان با نامبرده بوده واینکه بافرض روابط معاملاتی با آقای چ. ق. که اکنون مجهوالمکان است چنین معامله ای توسط مالک تنفیذ نگردیده وعلی الاصول می‌بایست به همان شخص رجوع نماید لهذا دادگاه بااعمال مفهوم ماده 1257 ازقانون مدنی حکم به بطلان دعوای وی صادر واعلام می‌نماید..راجع به دیگر ادعاهای مطروحه در دادخواست وارد ثالث(تنفیذ تاریخ معامله مورخ 89/7/14 وبطلان مبایعه نامه مورخ 1389/04/15 )با توجه به حاکمیت اصل صحت نسبت به معامله اولیه ورسیدگی ماهوی نسبت به این بخش واینکه این دعوا مستلزم تقویم خواسته است که به کیفیت قانونی مطرح نگردیده دادگاه در این شقوق بااعمال ماده 356 ناظربه ماده 2 قانون مزبور قرار عدم استماع صادر واعلام می‌نماید.رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

فرهادمرادی -‌محمدجوادخیری

منبع
برچسب‌ها