رابطه اجرت المثل ایام زوجیت و شروع زندگی مشترک

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/30
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر زوجین زندگی مشترک خود را زیر یک سقف شروع نکرده باشند؛ زوجه مستحق اجرت المثل ایام زوجیت نخواهد بود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/01

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای م. ر. فرزند ف. باوکالت آقای ن. ق.ز. به طرفیت خانم الف. ه.خ. فرزند ی. به خواسته عدم امکان سازش با عنایت به جامع محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاحیه رسمی شماره به شماره سند ازدواج شماره 16928 مورخ 90/11/15 دفتر خانه شماره 76 تهران وجود علقه زوجیت دائم بین آنان محرز میباشد با این توضیح که خواهان ضمن حضور در جلسه دادرسی اعلام نموده حسب مدارک موجود موکل در تاریخ 1390/11/15 با خوانده ازدواج دائم نموده و حسب اظهارات موکل زوجه دوشیزه بوده و مواقعه بین آنها بر قرار نشده است و زندگی مشترک را شروع نکرده اند مهریه بیمزان 350 سکه تمام است که در صورت طلاق نصف مهریه به زوجه تعلق میگردد و حکم تقسیط مهریه نیز صادر و پیش قسط و اقساط ماهانه را زوج پرداخت می کند و نفقه را نیز مبلغ 230/000 تومان تعیین و حکم صادر شد و پرداخت نموده درخواست صدور حکم طلاق را خواستاریم دادگاه پس از تعیین وقت رسیدی و اابلاغ واقعی به خوانده ملاحظه می‌گردد تاکنون در جلسه دادگاه حاضر نشده و دفاعی یا ایرادی ارائه ننموده و حسب احکام صادره از سوی همین دادگاه در خصوص مهریه و نفقه اتخاذ تصمیم گردیده و زوج تاکنون معوقات ندارد و به صورت اقساط پرداخت می کند و حسب دادنامه --- - 92/6/9 دادخواست تمکین با توجه به دفاعیات زوجه مبنی براینکه دوشیزه می‌باشد و از حق حبس تا وصول کامل مهریه استفاده می‌نماید لذا حکم به رد دادخواست تمکین صادر شده علی ایحال که مراتب جهت حل اختلاف و انصراف زوج از طلاق به داوری ارجاع شد که در نهایت سعی و تلاش آنان جهت اصلاح ذات البین مثمرثمر واقع نگردید لذا دادگاه با توجه به قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق و به استناد ماده اصلاحی 1133 قانون مدنی ومواد 29 - 24 - 27 - 34 - 35 - 37 - 38 قانون حمایت خانواده و ماده واحده مقررات مربوط به طلاق، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین مترافعین در این پرونده صادر واعلام مینماید آنها میتوانند به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه و پس از وقوع طلاق نسبت به ثبت رسمی آن اقدام نمایند. نوع طلاق رجعی بوده و در مورد مسائل مالی دادگاه بنا به تجویز ماده 29 قانون حمایت خانواده به شرح ذیل تصمیم می‌گیرد وزوج مکلف است در خصوص پرداخت مهریه و نفقه وفق دادنامه های صادر و حکم اعسار به تقسیط که از سوی همین دادگاه سابقا اتخاذ تصمیم گردیده اقدام نماید با توجه به اینکه زوجین زندگی مشترک نداشته اند اجرت المثل تعلق نمی گیرد با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 اعتبار رای صادره شده سه ماه از تاریخ قطعیت میباشد رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه --- دادگاه خانواده - محمدحسین نوراللهی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/30

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف. ه.خ. به طرفیت آقای م. ر. از دادنامه شماره --- - 95/2/1 صادره از شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی بدین شرح که اولا در مورد مهریه و نفقه طی احکام جداگانه توسط زوجه اقدام شده و مهریه با اقساط ماهیانه توسط زوج به زوجه پرداخت می‌گردد ثانیا زوجه باکره می‌باشد و از حق حبس خود حسب دادنامه شماره --- - 92/6/9 دادخواست تمکین زوج رد شده است استفاده می‌نماید ثالثا زوجین زندگی زیر یک سقف را شروع نکردند و اجرت المثل به مشارالیها تعلق نخواهد گرفت به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی‌باشد زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می‌باشد و تجدیدنظرخواه دلیلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 و 351 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظرخواسته را با توجه به اینکه زوجه باکره می‌باشد و در دادنامه موصوف رجعی قید شده مبنی بر اشتباه بوده و در اجرای بند 1 ماده 1145 از رجعی بودن به بائن اصلاح می‌گردد را تایید می‌نماید.رای دادگاه به موجب ماده 368 - 397 از قانون مرقوم ظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور می‌باشد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قربانعلی احمدی - قربانعلی میرزائی

منبع
برچسب‌ها