مبدأ مهلت تجدیدنظرخواهی درصورت عزل یا استعفای وکیل

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/04
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورت استعفا یا عزل وکیل پیش از اعلام ختم دادرسی، مبدا محاسبه مهلت تجدیدنظرخواهی، از تاریخ ابلاغ به اصیل است و نه وکیل.

رای دادگاه بدوی

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ج. به طرفیت آقای م. زارعی نژاد شهر بابکی به خواسته تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره --- - 15 / 5 / 93 صادره از این دادگاه، نظر به اینکه دادنامه در مورخه 9 / 7 / 93 به وکیل تجدیدنظرخواه ابلاغ شد و تجدیدنظرخواه در مورخه 15 / 1 / 94 تجدیدنظرخواهی نموده که خارج از مهلت تجدیدنظر خواهی می‌باشد فلذا مستندا به تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور دنی قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادرو اعلام می‌گردد قرار صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهریار- حسین ولائی کبریا

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1394/04/14 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که بر قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی الف. ج. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/15 به لحاظ خارج از مهلت بودن اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولا هر چند مطابق صراحت ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که طرح دفاع یا دعوی به وسیله وکیل جریان یافته باشد و وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را به موجب وکالت نامه داشته باشد لزوما می‌بایست کلیه اوراق و آراء صادره به او ابلاغ گردد و مبداء مواعد و مهلت ها از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می‌گردد لیکن این امر ناظر به مواردی می‌باشد که وکیل مراتب به استعفاء ننموده باشد و یا اینکه از ناحیه موکل عزل نشده باشد این در حالیست که در دوسیه مطمح نظر قبل از اعلام ختم دادرسی در تاریخ 1392/05/15 خانم پوران نیلقاز طی لایحه مثبوت شماره 9210092640500264 در تاریخ 1392/04/25 مبادرت به استعفاء نموده است که این امر مورد تایید دفتر شعبه --- دادگاه نخستین قرار گرفته است ثانیا با احراز استعفاء وکیل در تاریخی مقدم لزوما می‌بایست دادنامه به شخص موکل ابلاغ گردد که بر همین اساس دادنامه معترض عنه در تاریخ 1393/12/20 به مشارالیه ابلاغ و در تاریخ 1394/01/15 در موعد مقرر قانونی اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی نموده است بنابر این دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و اعلام در مهلت بودن درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را نقض می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی

منبع

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها