تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۷
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۴۹۵

پیام: در قرارداد مشارکت در ساخت، در صورتی که مالک به سازنده اجازه فروش نداده باشد، اما سازنده اقدام به پیش فروش واحدها نماید، به دلیل عدم وجود رابطه قراردادی میان مالک و خریدار، طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه وی مسموع نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای س.ک. فرزند ز. با وکالت آقای ع.م. به طرفیت خواندگان ل.س. فرزند س. و خانم ک.خ. فرزند ع. به خواسته الزام به ایفای تعهد مالی مبنی بر صدور حکم به انجام تعهد مبنی بر تکمیل و تفکیک و تحویل و انتقال سند رسمی تمامی شش دانگ یک واحد آپارتمان واقع در طبقه چهارم جزو پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی بخش ۷ تهران به مساحت ۴۲ متر مربع به انضمام پارکینگ و کلیه ملحقات و منضمات آن با اوصاف مندرج در قرارداد موضوع قرارداد پیش فروش شماره... مورخه ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ و پرداخت خسارت تأخیر در تحویل و انتقال سند رسمی مورد معامله مذکور به ازای هر روز ۳۰۰/۰۰۰ ریال در اجرای بند ۹- ۶ قرارداد مذکور از تاریخ ۱۳۹۱/۷/۳۰ لغایت زمان تحویل و انتقال رسمی مورد معامله و پرداخت خسارات وارده به موکل از حیث تبدیل عنوان مورد معامله مذکور از تک واحدی به دو واحدی با ارجاع امر به کارشناسی به شرح متن دادخواست با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال با عنایت به محتویات پرونده و نظر به مستندات تقدیم شده: ۱- مالکیت خانم ک.خ. طی استعلامیه شماره... مورخ ۱۳۹۳/۳/۱۳ ثبت منطقه شرق تهران نسبت به پلاک ثبتی مذکور شده است؛ ۲- نظر به قرارداد مشارکت در ساخت شماره... مورخه ۱۳۹۰/۷/۱۷ بین خواندگان و شرح مندرجات آن بند ۲- ۵ با این شرح که با امضاء این قرارداد مالکین و سازنده هر گونه اختیار نسبت به واگذاری و انتقال قطعی یا وکالتی یا تعویض اختیار کل یا بخشی از املاک مورد نظر را سلب می‌نماید و مجاز به انجام هیچ‌گونه معامله‌ای در خصوص این املاک با پلاک‌های ثبتی دیگر نمی‌باشد؛ ۳- نظربه بند الف ماده ۷ قرارداد با توجه به اینکه قرارداد حاضر در مقام مبایعه و مشارکت در ساخت تنظیم گردیده و طرفین قرارداد شریک یکدیگر بوده و تقسیم‌نامه توافقی مطابق بند ۶- ۵ را پذیرفته‌اند، لذا سازنده می‌تواند با اجازه از مالکین نسبت به پیش‌فروش و تنظیم هر گونه سند بیع با اشخاص ثالث به نسبت قدرالسهم و شرایط تقسیم‌نامه توافقی واحدهای خویش قبل از تکمیل نهایی ساختمان اقدام نمایند؛ ۴- نظر به اظهارات خوانده ردیف دوم در جلسه رسیدگی من مالک ملک هستم و قرارداد مشارکت دارم. من وکالت کاری به خوانده ردیف اول داده‌ام، ولی اجازه فروش نداده بودم. ۵- بنا به مراتب فوق با توجه به عدم رضایت مالک رسمی ملک و شریک در پیش فروش ملک و اینکه رابطه قراردادی بین خواهان و خوانده دوم جهت انتقال و سپس تنظیم سند رسمی نبوده، دعوی وارد نبوده، به استناد مواد ۲۴۷ و ۲۴۸ قانون مدنی و مواد ۲ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، قابلیت استماع نداشته، لذا قرار رد دعوا صادر می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - صبوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به وکالت از آقای س.ک. به طرفیت آقای ل.س. و خانم ک.خ. نسبت به دادنامه شماره ۶۲۷ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۸ شعبه محترم ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن و در مورد دعوی آقای س.ک. به طرفیت مشارٌالیهما بخواسته الزام به ایفای تعهد مالی مبنی بر تکمیل و تفکیک و تحویل و انتقال سند رسمی یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی... فرعی از... اصلی بخش.. تهران به شرح مضبوط در دادنامه مذکور منتهی به صدور قرار رد دعوی خواهان گردیده، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه اعتراض موثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ارائه نشده و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی و استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد؛ لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۳ قانون مرقوم، عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می‌شود. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

قمری - نوری نجفی