مرجع صالح در رسیدگی به مطالبه وجه چک تضمینی در قرارداد کار

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/27
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوی مطالبه وجه چک تضمینی تعیین شده ضمن قرارداد کار مستلزم اظهار نظر در مورد مشروعیت شروط ضمن قرارداد است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

رای خلاصه جریان پرونده

1 - خواهان آقای ف. د. به وکالت از شرکت آ..... با مدیریت عاملی آقای م.س. مع‌الواسطه از آقای ا. ق. به طرفیت آقای م. ک. و خانم ش. ب. دعوی به خواسته الزام خواندگان به پرداخت چک شماره... عهده بانک صادرات شعبه...مبلغ ششصد میلیون ریال به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه اقامه نموده و آقای رییس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی... مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر کرده است. 2 - محکوم‌علیه از حکم مذکور، درخواست تجدیدنظر نموده و پرونده به شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه برای رسیدگی ارجاع شده و این شعبه وفق دادنامه شماره --- - 1393/12/16 با استدلال اینکه، رسیدگی به ادعای شرکت الف. به مطالبه وجه چک یاد شده که مبتنی بر شرط ضمن قرارداد کار می‌باشد و اظهارنظر پیرامون درستی و مشروعیت چنین شرطی و بالتبع استحقاق کارفرما به مطالبه وجه چک دریافتی از کارگر با ضمانت مادرش (خانم ش. ب.) در صلاحیت مراجع مستقر در اداره کار شهرستان کرمانشاه می‌باشد قرار عدم صلاحیت باعتبار صلاحیت هیات تشخیص مستقر در اداره کار کرمانشاه صادر و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی... مدنی به دیوان عالی کشور ارسال که پس از وصول و ثبت به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. عضو ممیز - حسن قاسمی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش آقای حسن قاسمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

قرار عدم صلاحیت شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به شرح دادنامه شماره --- - 1393/12/16 مطابق قانون صادر نشده و شایسته تایید نیست، زیرا احراز مشروعیت شرط مقرر در تبصره 4 قرارداد منعقد شده بین شرکت خواهان و خوانده ردیف اول با توجه به حکومت مقررات قانون مدنی راجع به شروط بر موضوع از صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار خارج است، براین اساس رسیدگی به دعوی خواهان در مورد مطالبه وجه چک مورد ادعا نیز از صلاحیت آن خارج و در صلاحیت دادگاه است، لذا مستندا به ماده 28 ق.آ.د...م. قرار موصوف نقض و پرونده برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رای نخستین به دادگاه اعاده می‌گردد.

شعبه --- عالی کشور - رئیس و عضو معاون

جواد اسلامی - حسن قاسمی

منبع
برچسب‌ها