رای شماره 152 مورخ 1382/04/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 258/82

شاکی: رئیس و مستشار شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت3/80/989 شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 22 تیر 1382

شماره دادنامه: 152

مقدمه: رئیس و مستشار شعبه سوم تجدیدنظر در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند آقای سعید ریاحی‌نسب درجه‌دار نیروی انتظامی به اتهام استعمال مواد مخدر و محکومیت وی در سال 1378 از ناحیه محاکم قضایی و 11 فقره تخلف انضباطی به موجب رای مورخ 1379/05/28 هیات تجدیدنظر ماده 100 ناجا به معافیت از خدمت محکوم گردید. با طرح شکایت در دیوان عدالت شعبه بدوی حکم به رد شکایت مطروحه اعلام که به موجب دادنامه شماره 989 مورخ 1381/06/26 این شعبه تایید گردید. نظر به اینکه مشارالیه در مرحله تجدیدنظر خواهی دادنامه شماره 3998/م‌د مورخ 1380/08/23 صادره از دادستانی کل کشور مبنی بر برائت وی و نقض بلاارجاع از محکومیت استعمال مواد مخدر ارائه لیکن مورد امعان نظر این شعبه قرار نگرفته و اینکه مستند رای اعضاء هیات و احراز اتهام حکم محکمه بوده و اکنون با درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری و مطالبه مجدد سوابق رسیدگی کمیسیون مواد 99 و100 قانون ناجا و اینکه آن مرجع اقدام خود را مستند به بند (ب) دستورالعمل مقام معظم رهبری مدظله‌العالی می‌داند. بنا به مراتب نظر به اینکه نحوه احراز هیات مستند به رای حکم اولیه محکومیت نامبرده می‌باشد که النهایه منتج به برائت گردیده نه منطوق دستورالعمل یاد شده لذا با اجابت درخواست شاکی در اجرای تبصره الحاقی به ماده 28 قانون دیوان عدالت اداری استدعای طرح پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

نظر به اینکه دادنامه شماره 989 مورخ 1381/06/26 در پرونده کلاسه ت3/81/989 براساس مدارک پیوست پرونده و مقررات مربوط انشاء شده است و در مدلول آن اشتباهی مشهود نیست، لذا موردی برای اعمال تبصره‌های یک و3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع