رای شماره 96 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9701696 شماره دادنامه: 9909970906010096 تاریخ: 20/3/99

شاکی: شرکت تعاونی مسکن فرهیختگان دانشگاه اراک

طرف شکایت: شورای اسلامی و شهرداری اراک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال عوارض آتش نشانی سالهای 94، 95 و 96

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی و شهرداری اراک به خواسته ابطال مصوبات شورای اسلامی راجع به عوارض صدور پروانه، عوارض خدمات شهری ردیفهای 1 و 2 سالهای 96 الی 94 و عوارض کاربری با قابلیت تجاری سالهای 96 الی 94 و بهای خدمات آماده سازی (سالهای 96 الی 93) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تعرفه شماره (19) فصل یک: عوارض خدمات شهری مورد عمل برای سال 1394

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانونی

توضیحات

عوارض خدمات شهری

2

عوارض آتش نشانی

معادل 5% عوارض صدور پروانه

بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره 1) عوارض آتش نشانی هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا پس از ابقاء توسط ک.م.100 توسط شهرداری محاسبه و به حساب معرفی شده از طرف شهرداری توسط مودی واریز می‌گردد.

تبصره 2) آن دسته از ساختان‌های دارای تخلف در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده صد صول عوارض سهم آتش نشانی بر مبنای ضریب سال وقوع تخلف در قیمت منطقه ای سال ابقاء محاسبه می‌گردد.

تبصره 3) عوارض فوق صرفاً شامل محاسبه عوارض زیربنای ساختمان (بنای خالص) می‌گردد و به هیچ عنوان مشمول پارکینگ، حذف پارکینگ، راه پله و... نمی گردد.

تعرفه شماره (19) فصل یک: عوارض خدمات شهری مورد عمل برای سال 1395

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانونی

توضیحات

عوارض خدمات شهری

2

عوارض آتش نشانی

معادل 5% عوارض صدور پروانه

بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره 1) عوارض آتش نشانی هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا پس از ابقاء توسط ک.م.100 توسط شهرداری محاسبه و به حساب معرفی شده از طرف شهرداری توسط مودی واریز می‌گردد.

تبصره 2) آن دسته از ساختان‌های دارای تخلف در صورت ابقاء توسط کمیسیون ماده صد صول عوارض سهم آتش نشانی بر مبنای ضریب سال وقوع تخلف در قیمت منطقه ای سال ابقاء محاسبه می‌گردد.

تبصره 3) عوارض فوق صرفاً شامل محاسبه عوارض زیربنای ساختمان (بنای خالص) می‌گردد و به هیچ عنوان مشمول پارکینگ، حذف پارکینگ، راه پله و... نمی گردد.

تعرفه شماره 21: عوارض خدمات شهری مورد عمل برای سال 1396

ردیف

نوع عوارض

ماخذ و نحوه محاسبه عوارض

منشاء قانونی

توضیحات

عوارض خدمات شهری

2

عوارض آتش نشانی

معادل 5% عوارض صدور پروانه

بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره 1) این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا پس از ابقاء توسط ک.م.100 توسط شهرداری محاسبه و به حساب جداگانه معرفی شده از طرف شهرداری توسط مودی واریز می‌گردد.

تبصره 2) شهرداری مکلف است نسبت به واریز عوارض از این محل به حساب سازمان های مربوطه اقدام و صرفاً در ارتباط با توسعه و تجهیزآتش نشانی و فضای سبز هزینه نماید.

تبصره 3) عوارض فوق صرفاً شامل محاسبه عوارض زیربنای ساختمان (بنای خالص) می‌گردد و به هیچ عنوان مشمول پارکینگ، حذف پارکینگ، راه پله و... نمی گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

الف) مصوبه شورای شهر راجع به اخذ بهای خدمات آماده سازی مغایر با مواد 22 تا 27 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری و دادنامه شماره 342 - 19/5/95 و 1151 - 10/11/96 می‌باشد.

ب) ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر اراک به شماره 166 - 23/1/95 که راجع به اخذ سود سالیانه می‌باشد مغایر با ماده 71 قانون موسوم به شوراها می‌باشد.

ج) مصوبه مربوط به عوارض خدمات شهری مغایر با بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و قانون گسترش فضای سبز و دادنامه شماره 746 - 9/9/96 می‌باشد.

د) مصوبه راجع به عوارض کاربری با قابلیت تجاری مغایر با دادنامه شماره 1446 - 17/12/95 که مربوط به عوارض همین موضوع در سال 93 می‌باشد و دادنامه شماره های 358 - 14/11/80 و 1945 - 11/12/93 و 350 - 25/3/94 می‌باشد. لذا تقاضای ابطال آنها از تاریخ تصویب می‌گردد. شایان ذکر است ادعای خلاف شرع بودن استرداد شده است.

در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار اراک به موجب لایحه شماره 4924 مورخ 9/2/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:

اولاً هیات عمومی به موجب دادنامه شماره 1309 - 9/5/97 و هم چنین هیات تخصصی حسب دادنامه شماره 298 - 17/9/97 قبلاً به شکایت اشخاص نسبت به تعرفه عوارض کاربری تجاری در سالهای 94، 95 و 96 رسیدگی و رای به رد شکایت صادر نموده است.

ثانیاً عوارض کاربری تجاری برای تغییر کاربری نبوده بلکه صرفاً برای صدور پروانه ساخت تجاری می‌باشد.

ثالثاً به موجب دادنامه شماره 262 - 3/8/97 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان مصوبه شماره 161/95 - 8/2/95 قانونی تشخیص داده شده است.

رابعاً اخذ بهای خدمات آتش نشانی به موجب رای شماره 161 - 1/9/96 هیات تخصصی و دادنامه شماره 1310 - 9/5/97 هیات عمومی قانونی می‌باشد.

خامساً سایر موارد موضوع شکایت به استناد بند 16 ماده 80 قانون شورا و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونی است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوطه از جمله وظایف شورای اسلامی شهرهاست و همچنین طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفاظت شهر از حریق، یکی از اختیارات و جزء مسئولیت های مهم شهرداری است که مهم ترین تدبیر تهیه ملزومات و آمادگی لازم برای اطفاء حریق در زمان وقوع حادثه است، بنابراین ردیف 2 از تعرفه شماره (19) فصل یک سال های 94 و 95 و ردیف 2 از تعرفه شماره 21 سال 96 تحت عنوان عوارض آتش نشان مصوب شورای اسلامی شهر اراک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (3 مورد)

آیین نامه ها (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها