مرجع صالح رسیدگی به اتهام فرار از خدمت سربازی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به اتهام فرار از خدمت سربازی و غیبت شخصی که هنوز خدمت نظام وظیفه را آغاز نکرده، در صلاحیت دادسرای عمومی است.

رای خلاصه جریان پرونده

شعبه --- دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ق. به موجب قرار عدم صلاحیت شماره 00542 - 1393/07/27 پرونده اتهامی آقای ر. را در قسمت مربوط به فرار از خدمت سربازی و غیبت به دادسرای نظامی ق. ارسال داشته شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی استان مذکور با این استدلال که متهم خدمت نظام وظیفه را شروع نکرده تا نظامی محسوب شود از خود نفی صلاحیت نموده است. و به جای ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، آن را مجددا به دادسرای عمومی و انقلاب ق. فرستاده و شعبه --- دادیاری دادسرای مذکور نیز برای دومین بار مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال که پس از ثبت به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه پس از شور چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده، نظر به این که متهم غایب فراری است و هنوز خدمت نظام وظیفه را شروع نکرده تا نظامی محسوب شود، فلذا ضمن پذیرش استدلال دادسرای نظامی استان ق. با تشخیص و اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، حل اختلاف می‌نماید.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور- عضو معاون

احمد صاحب الزمانی- محمد کاظمی

منبع

عناوین و برچسب‌ها