نظریه مشورتی شماره 7/1401/58 مورخ 1401/04/11

تاریخ نظریه: 1401/04/11
شماره نظریه: 7/1401/58
شماره پرونده: 1401-168-58 ک

استعلام:

مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت و یا... باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.
1- آیا به صرف کارمند بودن متهم، مجازات مورد اشاره به کارمند تعلق می‌گیرد یا می‌بایست کارمند به سبب انجام وظیفه دولتی، مرتکب کلاهبرداری شده باشد تا مشمول این مجازات شود؟
2- آیا مجازات مورد اشاره برای کارکنان دولت، قابل تسری به جرایم در حکم کلاهبرداری برای کارکنان مذکور نیز می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- برای شمول مجازات کلاهبرداری مشدد به مرتکبانی که از کارکنان دولت هستند موضوع فراز دوم ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 صرف کارمند دولت بودن مرتکب برای تشدید مجازات (وی) کافی است؛ اعم از این که مرتکب از سمت دولتی خود سوء استفاده کرده یا نکرده و یا بزه‌دیده از سمت یا عنوان یا شغل واقعی مرتکب به هنگام وقوع جرم مطلع بوده یا نبوده باشد.
2- حکم مقرر در فراز دوم ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، (مجازات کلاهبرداری مشدد) درباره کلیه جرایمی که در حکم کلاهبرداری بوده یا کلاهبرداری محسوب می‌شوند، مجری است و رأی وحدت رویه شماره 594 مورخ 1373/9/1 نیز موید این نظر است.

منبع

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها