مسئولیت اشخاص حقوقی به لحاظ عدم رعایت موازین فنی و بهداشتی در کارخانه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/05/03
برگزار شده توسط: استان لرستان/ شهر خرم آباد

موضوع

مسئولیت اشخاص حقوقی به لحاظ عدم رعایت موازین فنی و بهداشتی در کارخانه

پرسش

شخصی با تقدیم دادخواست از دادگاه به طرفیت شخصیت حقوقی کارخانه سیمان، مطالبه دیه پدرش را کرده که به علت صدمه وارده در کارخانه سیمان بیست سال پیش فوت کرد است، علت حادثه عدم رعایت موازین فنی و بهداشتی در کارخانه اعلام شده است. با توجه به ماده 184 قانون کار که مسئولیت مالی را به عهده شخصیت حقوقی نهاده است و عدم حضور کارفرمای وقت آیا این دادخواست قابلیت پذیرش و صدور حکم دارد؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 184 قانون کار «در کلیه مواردی‌که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد، طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود» و با توجه به اطلاق خسارت، دیه مقرر نیز از شمول آن خارج نبوده و در صورت اثبات ادعا، شخص حقوقی (کارخانه سیمان دورود) مسئول پرداخت دیه خواهد بود. ‌لذا با توجه به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ذی‌نفع می‌تواند با مراجعه، دعوای مطالبه دیه اقامه کند.

نظر اتفاقی

با توجه به مفاد ماده 184 قانون کار و ماده 12 قانون مسئولیت مدنی و اصل وظیفه محاکم در پذیرش دعاوی، دادخواست قابل پذیرش است، بدیهی است اثبات موضوع و رسیدگی به ادله اثباتی امر دیگری است.

منبع
برچسب‌ها