نظریه مشورتی شماره 7/95/2919 مورخ 1395/11/16

تاریخ نظریه: 1395/11/16
شماره نظریه: 7/95/2919
شماره پرونده: 1122-1/168-95

استعلام:

ابلاغ آرای کیفری دیوان‌عالی کشور که در مقام ابرام دادنامه صادر می‌شود با کدام مرجع است؟ لازم به ذکر است دیوان‌عالی کشور با این مبنا که شأن دیوان فراتر از ابلاغ رأی است از ابلاغ رأی خودداری کرده وپرونده را به دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال می‌دارد دادگاه بدوی نیز مدعی است که وظیفه ابلاغ رأی را ندارد وپرونده را به اجرای احکام ارسال می‌کند بدیهی است به استناد مواد 380 و490 قانون آئین دادرسی کیفری قبل از ابلاغ دادنامه دیوان اجرای احکام مجاز به پذیرش و اجرای دادنامه نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 177، 380، 454و490 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ملاک ماده 394 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی1379 این است که ابلاغ اوراق قضایی باید از طریق دفاتر دادگاه‌ها صورت پذیرد و در خصوص دادنامه‌های صادره از شعب دیوان عالی کشور با توجه به جایگاه دیوان و وجود سلسله مراتب مربوط و شمول حوزه صلاحیت آن به کل کشور و نیز تسهیل و تسریع در امور جاری نیز ابلاغ این اوراق به عهده دادگاه‌های بدوی است.

منبع