اثر پرداخت نفقه پس از صدور حکم دادگاه

تاریخ دادنامه قطعی: 1400/03/03

پیام: پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از محکومیت زوج، نافی تحقق شرط ضمن عقد نکاح نیست. ضمن آنکه دریافت نفقه پس از مراجعه به مراجع قضایی و طی نمودن مراحل دادرسی از موارد عسر وحرج تلقی می‌گردد.

رای خلاصه جریان پرونده

خلاصه جریان پرونده:

به حکایت محتویات پرونده خانم ف. خ. در تاریخ 1399/05/25 به طرفیت همسرش اقای ع. ی. دادخواستی به خواسته الزام زوج به طلاق به جهت عسر و حرج و تجویز اعمال وکالت به جهت تحقق شرط ضمن عقد به دادگاه خانواده *تقدیم نموده است.که جهت رسیدگی به شعبه هشتم ارجاع گردیده است.خواهان در توضیح خواسته اعلام کرده است: اینجانبه به موجب سند ازدواج که تصویر ان به پیوست دادخواست تقدیم گردیده در تاریخ 1393/11/09 با خوانده ازدواج نموده به جهت وجود اختلاف فراوان مدت طولانی است.که در حالت متارکه به سر می برم و این امر موجب طلاق عاطفی میان اینجانبان شده است.علاوه بر موضوع مذکور متاسفانه زوج سوی معاشرت دارد. به نحوی که مکرر بنده را مورد ضرب و جرح قرارداده و مدام به من توهین می‌نماید. دادنامه شماره *حیه شده و نیز با توجه به طلاق عاطفی میان اینجانبان و عدم امکان ادامه زندگی مشترک برای بنده از حیث روحی و روانی و نفرت ایجاد شده درخواست صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست. دادنامه های مورد استناد خواهان ضمیمه گردیده است.خانم س. ع. ف. از ناحیه خواهان و خانم س. ج. از سوی خوانده اعلام وکالت نموده اند. طبق اعلام اجرای احکام شعبه *پرونده محکومیت اقای ع. ی. به پرداخت نفقه پس از اجرای حکم مختومه گردیده است.در جلسه مورخ 1399/06/05 وکیل خواهان ضمن تکرار خواسته اضافه کرده است.که زوج یکبار دیگر زوجه و مادرش را در خیابان و در انظار عموم مورد ضرب و جرح قرار داده است.که صورتجلسه پلیس 110 موید مطلب می‌باشد.وکیل خوانده ضمن اشاره به لایحه تقدیمی اعلام کرده است.موکل کلیه حقوق و نفقات زوجه را پرداخت نموده است. و راضی به طلاق نمی‌باشد. در خصوص محکومیت کیفری موکل باید عرض کنم که زوجه مهریه و نفقه خود را در حال دریافت است.و بدنبال جمع اوری بوده چرا که مهریه خویش را به بهترین وجه دریافت نموده است. و در خصوص ضرب وشتم ادعایی در *موکل بنده دارای شهود میباشد.که ادای شهادت داشته باشد. مبنی بر شروع ضرب و شتم از ناحیه زوجه و خانواده وی. وکیل زوجه گفته است.موکل بنده بدلیل خوف جانی حاضر به تمکین نگردیده است. زوج بارها اقدام به کتک کاری زوجه نموده است.و حتی طبق صورتجلسه کلانتری در ملای عام اقدام به کتک کاری موکله و مادر ایشان نموده است.دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است.داور زوجه اعلام کرده است: چندین بار مکررا جهت سازش زوجین با طرفین صحبت نمودم وتلاش خود را جهت سازش زوجین نمودم که متاسفانه مثمرثمر واقع نگردید.و زوجین به هیچ وجه حاضر به سازش و ادامه زندگی مشترک ننموده‌اند با توجه به اینکه زوجه در ملای عام از سوی زوج صدمه بدنی دیده بدلیل خوف جانی حاضر به ادامه زندگی مشترک نمی‌باشد. داور زوج نیز علیرغم تلاش و مراجعه به زوجه و بحث و رایزنی اعلام کرده است.زوجه به هیچ عنوان حاضر وراضی به ادامه زندگی مشترک علیرغم فراهم نمودن زمینه های زندگی مشترک توسط زوج نگردید. زوج علیرغم اخذ مجوز ازدواج مجدد به همسر خود وفادار مانده است.خواهان ادامه زندگی مشترک بوده و با طلاق مخالف است. قاضی مشاورعقیده به صدور رای به بطلان دعوی خواهان اعلام کرده است. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره --- مورخ 1399/06/29 پس از درج خلاصه پرونده چنین رای صادر نموده است: … از بند 4 ماده 1130 قانون مدنی چنین استنباط می‌گردد. که ضرب وشتم بایستی به طور مستمر بوده به طوریکه از ناحیه زوجه قابل تحمل نباشد. این در حالی است.که صرف یکبار ایراد صدمه و ان هم در حد چند کبودی مثبت عسر و حرج زوجه نبوده و مجوزی برای طلاق نمی‌باشد. ضمن اینکه در مورد استناد وی به صورتجلسه مامورین نیز صورتجلسه مذکور دلالتی بر ایراد صدمه از ناحیه زوج به زوجه و مادرش ندارد. بلکه مامور مذکور صرفا اظهارات طرفین در صورتجلسه منعکس نموده است.ثالثا در مورد مفارقت جسمانی زوجین مورد اشاره از ناحیه وکیل زوجه نیز به حکایت محتویات پرونده زوجه بدنبال صدور حکم تمکین و تهیه مقدمات ان از جمله منزل مستقل و اثاث البیت حاضر به تمکین نشده و ناشزه شده است.که این امر نیز ناشی از اقدام زوجه علیه خود است.چه اینکه خواهان (خوانده صحیح است) در لوایح تقدیمی نیز اصرار به ادامه زندگی داشته و همواره اظهار داشته که به همسرش علاقه دارد. و لذا عسر و حرج مستند به فعل زوج نمیباشد. نظر به مراتب دادگاه دعوی مطروحه را غیر وارد تشخیص ومستفاد از مفهوم مواد 1129 و 1120 قانون مدنی و لحاظ نمودن نظر قاضی محترم مشاور که با نظر قاضی انشای کننده رای منطبق است.حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. در این مرحله اقای ا. ز. ب. وکالت از سوی زوجه را به عهده گرفته و بدادنامه مذکور اعتراض نموده است.شعبه *به موجب دادنامه فرجامخواسته ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است.سپس براساس فرجامخواهی وکیل زوجه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.لوایح فرجامی تکرار مطالب قبلی است.در صورت لزوم هنگام شور قرائت خواهد گردید.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ق. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره --- 1399/08/10 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.

رای شعبه

دادنامه صادره از شعبه *به شماره 0899 مورخ 1399/08/10 به شرح زیر واجد نقص و ایراد می‌باشد. 1 - به حکم ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 دادگاه مکلف است.در صورت نپذیرفتن نظر داوران در رد ان استدلال نماید. هر دو داور در نظریه ابرازی اعلام کرده اند موفق به ایجاد صلح و سازش نشده اند دادگاه هیچ گونه استدلالی در جهت امکان صلح و سازش و ادامه زندگی تبیین ننموده است.به دلالت ایه شریفه شماره 129 سوره مبارکه نسای معلق و رها شدن زن مورد نهی خداوند واقع شده است. 2 - خواهان در دادخواست تقدیمی اعلام کرده بارها از ناحیه خوانده مورد ضرب و جرح قرار گرفته ارائه یک دادنامه محکومیت کیفری زوج موید صحت اظهارات زوجه است.نه دلالت بر وقوع فقط یک مورد ضرب و جرح 3 - خواهان در دادخواست تقدیمی اعلام کرده است.رفتار سوی زوج از یک سو موجب عسر و حرج و از سوی دیگر موجب تحقق شروط ضمن عقد سند نکاحیه شده و نیز با توجه به طلاق عاطفی میان اینجانبان و عدم امکان ادامه زندگی مشترک برای بنده از حیث روحی وروانی و نفرت ایجاد شده … نفرت اعلام شده از ناحیه زوجه موضوع ماده 1146 است.که ضرورت دارد. دادگاه محترم در این خصوص اظهار نظر نمایند و دادنامه از این جهت نیز واجد نقص است.عمق اختلاف فیمابین زوجین در حدی است.که در ملای عام منتهی به نزاع فیمابین زوجه و مادرش و زوج گردیده است.و نهایتا اینکه دعاوی متعدد کیفری و حقوقی مطروحه فیمابین زوجین وخانواده زوجه (مادر و برادران) حاکی متلاشی بودن زندگی و حرمت خانوادگی است. بنابه مراتب به استناد بند 5 ماده 371 و شق الف ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته رسیدگی مجدد را به دادگاه محترم صادر کننده دادنامه منقوض ارجاع می‌نماید.

پس از اعاده پرونده شعبه *پس از ملاحظه پرونده اقدام به صدور دادنامه فرجامخواسته نموده و به شرح ان با استدلال به اینکه یک بار محکومیت کیفری زوج عسر وحرج را اثبات نمی‌نماید. و زوجه با وصف محکومیت به تمکین ناشزه محسوب می‌گردد. و بنیاد مقدس خانواده می‌بایست حفظ شود. تجدید نظرخواهی زوجه نسبت به دادنامه بدوی را فاقد دلیل و مجددا با رد اعتراض وی دادنامه بدوی را تایید نموده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ج. ق. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره*فرجامخواسته مشاوره نموده و چنین رای می دهد.

رای متن رای

رای شعبه

فرجامخواهی خانم ف. خ. با وکالت اقای ا. ز. ب. نسبت به دادنامه صادره از شعبه *به شماره فوق الذکر که حسب مفاد ان با تایید دادنامه بدوی صادره از شعبه *حکم به بطلان دعوی ف.خواه به طرفیت فرجامخوانده به خواسته طلاق به جهت عسر و حرج وتحقق شرط ضمن عقد صادر گردیده است.وارد است.زیرا 1 - برخلاف تصور دادگاه محترم مبنای خواسته خواهان هر دوجهت عسر وحرج و تحقق شرط ضمن عقدمی باشد. 2 - سوی رفتار و معاشرت زوج با توجه به محکومیت کیفری او به اتهام ضرب و جرح زوجه محقق است.زیرا این محکومیت موید ادعای زوجه مبنی بر ضرب وجرحهای مکرر میباشد. 3 - پرداخت نفقه معوقه زوجه پس از محکومیت اولا نافی تحقق شرط با صدور حکم محکومیت نبوده ثانیا به فرض قابل دفاع بودن از جهت تحقق شرط اما خانم خانه داری که پس از مدتها زندگی بدون پرداخت نفقه از سوی زوج ناچار است.پس از مراجعه به مراجع قضایی و طی نمودن مراحل دادرسی نهایتا به حداقل هزینه زندگی نایل اید قطعا دچار عسر وحرج گردیده است. 4 - دادگاه اشعار داشته است.نباید نهاد مقدس خانواده از بین برود، خانواده ای که سالها است.بدلیل سوی رفتار و معاشرت زوج متلاشی شده است.ت. باقی نمانده است.تا حفظ شود. اگر دادگاه زوجین را شخصا به دادرسی دعوت و به نحوی سعی در اصلاح و حل معضل انان می نمود انگاه بنیاد خانواده تقدس خود را باز می یافت. 5 - کالمعلقه و بلاتکلیف رها کردن زن در ایه شریفه 129 سوره مبارکه نسای مورد نهی خداوند است. و در ایه شریفه 229 و 231 سوره مبارکه بقره می فرماید امساک بمعروف او تسریح باحسان و در این پرونده زوجه سالها است.بلاتکلیف است. بنا به مراتب مذکور به استناد بند 2 ماده 371 و شق ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجامخواسته رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده دادنامه منقوض ارجاع می‌نماید./ا 400/3/9

شعبه *

رییس شعبه: ج. ق. مستشار: دکتر ح. ح.

منبع
برچسب‌ها