تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۰/۲۰
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۳۳۱

پیام: دعوی تخلیه عین مستأجره غیرمالی بوده و حکم صادره در این خصوص، قابل فرجام خواهی نیست؛ بنابراین قرار سقوط دعوای صادره در ارتباط با دعوی تخلیه نیز قابل فرجام خواهی نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م.ش. با وکالت آقای م.س. به‌طرفیت آقایان ع.پ. و غ.پ. نسبت به دادنامه شماره ۱۹۹- ۱۳۹۲/۶/۲۷ صادره از شورای حل اختلاف قزوین (شعبه دهم) تجدیدنظرخواهی نموده است که در این فاصله از سوی شرکت م. با وکالت آقای الف. الف. نیز دادخواستی به‌طرفیت آقای م.ش. به‌عنوان دعوی ورود ثالث و تقاضای صدور حکم بر تخلیه یک باب مغازه مطرح شده که این پرونده هم به شعبه اول دادگاه عمومی قزوین ارجاع شده است. توضیحاً اینکه تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شورای حل اختلاف نیز در همین دادگاه مطرح بوده است. شعبه مذکور طی دادنامه ۱۰۱۵۱۷- ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ با این استدلال که صدور حکم بر تخلیه اماکن تجاری منوط به بقاء فیزیکی مورد اجاره و تصرف مستأجر در مورد اجاره است و در مانحن‌فیه مورد اجاره کلاً تخریب و بالتبع تجدیدنظرخواه نیز متصرف محل اجاره نیست و با این اوصاف و انتفاء مبنایی اصل حق دعوی تخلیه، صدور حکم به تخلیه مورد اجاره فاقد وجاهت قانونی تشخیص و با نقص رأی تجدیدنظرخواسته قرار سقوط دعوی تجدیدنظرخواندگان (خواهان‌های نخستین) را صادر نموده است و در مورد دعوی ورود ثالث نیز با توجه به اینکه دعوی ورود ثالث باید به‌طرفیت کلیه اصحاب دعوی اقامه شود درحالی‌که صرفاً به‌طرفیت یکی از طرفین پرونده اقامه شده لذا آن را غیرقابل استماع دانسته و قرار عدم استماع آن را صادر نموده است. که از سوی آقایان و خانم‌ها ع.پ.، و ح. و ک.خ. و م.ب. و م.ر. نسبت به این دادنامه فرجام‌خواهی شده است که پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و پس از ارجاع به این شعبه در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۷ و طی دادنامه ۹۰۰۱۴۰ شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور با توجه به اینکه موضوع دعوی تخلیه بوده که از دعاوی غیرمالی است و اصولاً قابل فرجام نمی‌باشد و به‌علاوه با توجه به تاریخ ابلاغ دادنامه و ثبت فرجام‌خواهی و اینکه فرجام‌خواهی در مدت ۲۰ روزه مقرر برای تجدیدنظرخواهی از آرای محاکم به عمل آمده با تلقی پرونده به‌عنوان تجدیدنظرخواهی پرونده را به مرجع تجدیدنظر فرستاده است و شعبه اول دادگاه عمومی قزوین (مرجوع‌الیه) این‌گونه اتخاذ تصمیم نموده که دادنامه فرجام‌خواسته صادره از این دادگاه در مقام تجدیدنظرخواهی از رأی صادره از شورای حل اختلاف صادر شده و قطعیت نیافتن آن از نظر این دادگاه منتفی است و لذا با این توصیف اظهارنظر نفیاً یا اثباتاً در صلاحیت دیوان‌عالی کشور است و لذا پرونده را به این مرجع اعاده نموده که اینک تحت‌نظر قرار دارد. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته دادنامه شماره ۱۰۱۰۱۵۱۷- ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی قزوین که در مقام تجدیدنظرخواهی از رأی صادره از شورای حل اختلاف صادر شده با توجه به اینکه رأی فرجام‌خواسته جزء آرای قابل فرجام احصاء شده در ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی قرار ندارد زیرا قرار سقوط دعوی صادره در ارتباط با دعوی تخلیه است که از دعاوی غیرمالی است و چون اصل حکم در این رابطه قابل فرجام نیست به تبع آن قرار صادره در این خصوص و نیز قرار عدم استماع دعوی در مورد دعوی ورود ثالث قابلیت فرجام‌خواهی ندارد و لذا فرجام‌خواهی مردود اعلام می‌شود.

رئیس و مستشار شعبه ۵ دیوان‌عالی کشور

معینی- جلیلی تقویان