مطالبه نفقه با وصف زندگی مشترک

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/14
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در مدتی که زوجین زندگی مشترک داشته اند، اصل بر پرداخت نفقه است و دعوی مطالبه نفقه، چنانچه دلیلی بر عدم انفاق اقامه نشود، قابل پذیرش نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خانم س.ش. به ‌طرفیت آقای س.الف. به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقه معوقه خواهان از تاریخ 1389/12/01 لغایت 1393/03/24 دادگاه با توجه به سند نکاحیه شماره... ضمن احراز رابطه زوجیت با توجه به محتویات پرونده از جمله پرینت‌های پیوست و استماع اظهارات طرفین در جلسه مورخه 1393/05/27 که حاکی از آن است در این مدت زوجه در منزل زوج حضور داشته که ظهور در تامین نفقه از سوی زوج دارد و خواهان دلایلی که دلالت بر عدم تامین نفقه باشد ارائه نداده و در خصوص نفقات معوقه از تاریخ 1393/03/24 تا صدور حکم با عنایت به جامع محتویات پرونده با توجه به اظهارات خواهان در جلسه دادرسی مورخه 1393/05/27 نظر به اینکه خواهان مسکن مشترک را در تاریخ 1393/03/24 ترک کرده دلیل موجهی برای ترک و عدم بازگشت به منزل ارائه نداده لذا دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت نیست و به استناد ماده 1257 آن را مردود و حکم به بی‌ حقی صادر می‌نماید رای صادره مستندا به مواد ( 330 - 334 - 336 ) قانون آیین دادرسی مدنی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران- رستم زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.ش. به طرفیت آقای س.الف. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/05/27 صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 1389/12/01 تا تاریخ 1393/05/24 که بعدا به مبلغ 51000000 ریال تقدیم گردیده است بلادلیل تشخیص و حکم بر بی‌ حقی وی صادر گردیده است نظر به اینکه حسب‌الاقرار طرفین تا تاریخ 1393/03/24 زندگی مشترک داشته‌اند و در این مدت اصل بر پرداخت نفقه است و دلیلی بر عدم انفاق اقامه نشده و تجدیدنظرخوانده نیز منکر ترک انفاق در این مدت است از تاریخ 1393/03/24 به بعد نیز تجدیدنظرخواه منزل مشترک را ترک نموده و در تمکین همسرش نبوده و عذر موجه و مانع مشروعی نیز در بین نبوده است و به همین سبب به جهت نشوز استحقاق نفقه را نداشته است بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث نتیجه مطابق قانون صادر شده و مغایرتی با دلایل موجود در پرونده ندارد و با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تایید می‌گردد. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بیگدلی- علیخانی

منبع
برچسب‌ها