ضمانت اجرای دعوای تقسیم بخشی از ماترک

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در دعوی تقسیم ماترک می توان صرفا تقاضای تقسیم بخشی از ما ترک نمود؛ بنابراین قرار رد دعوی به جهت عدم تقاضای تقسیم کل ماترک فاقد وجاهت است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/10

رای دادگاه

در خصوص درخواست تقسیم ماترک مرحوم ع. ن.الف. توسط خانمها و آقایان ف. - ف. - ز. - س. - پ. - س. - م. - ش. و ش. و ه. و گ.ر. شهرت جملگی ن.الف. و ق. م.خ.م. و ک. - م. و ن. شهرت هر سه نفر لشگری و و. الف. با وکالت مع الواسطه خانم ن. ن. به طرفیت آقایان و خانمها ک. فاطمه ف. شهرت هر سه نفر ن.الف. و ل. - ش. - الف. - الف. - علی شهرت جملگی ق. و آقای ه. ت. و خانم ش.الف. ر.د. و اداره ثبت اسناد و املاک غرب تهران نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده اولا نظر به اینکه دعوی توجهی به خوانده ردیف آخر اداره ثبت اسناد و املاک غرب تهران ندارد و نفع و ضرری عاید خوانده موصوف نخواهد شد دادگاه مستندا به بند 4 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان‌ها علیه خوانده موصوف صادر و اعلام می‌شود. ثانیا با عنایت به اینکه وکالتی از سوی آقای ه. ن.الف. به وکیل واسطه آقای ح. عبدلی که آن را به وکیل دادگستری تفویض نموده اعطا نشده است و به این ترتیب اقلا یکی از ورثه طرف دعوی واقع نشده است و ثالثا اینکه در دعوی تقسیم ماترک باید کل ماترک موضوع خواسته تقسیم ترکه باشد و تقاضای تقسیم یکی از ماترک به لحاظ اینکه در نتیجه رسیدگی به تقسیم از حیث قابلیت یا عدم قابلیت تقسیم موثر است و ممکن است موجب تضرر به وراث گردد مسموع نمی‌باشد دادگاه مستندا به ماده 304 قانون امور حسبی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌شود. قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ماندگار مشفق

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/26

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی خانم ن. ن. به وکالت مع الواسطه از ف. ف. , ز. , س. , پ. , س. , م. , ش. , ش. , ه. و گ.ر. (همگی) ن.الف. و ق. م.خ.م. ی , ک. , م. و ن. (هرسه ت.) ش. ن. و. الف. نسبت به آن بخش از رای شماره --- - 94/11/10 شعبه --- محاکم عمومی تهران مشعربر صدور قرار رد دعوای تقسیم ترکه ازاین جهت وارد وموثر است که اولاٌ دعوا از امور حسبی بوده که بیش از 4 دهه است که معطل مانده ثانیاٌ ایراد به عدم اعطاء وکالت از سوی ه. ن.الف. به وکیل مع الواسطه ح. عبدلی با توجه به اعطاء وکالت وی به خواهر خود خانم ف. ن.الف. ووکالت وی به وکیل مع الواسطه به شرح ضمائم دادخواست تجدیدنظرخواهی مندفع بوده وازاین جهت ایرادی برآن مترتب نمیباشد کما اینکه دیگر ایراد دادگاه مبنی بر الزام به تقسیم کل ماترک مستند قانونی نداشته فلذا ضمن نقض این بخش از رای معترض عنه به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را جهت رسیدگی درماهیت دعوا به دادگاه بدوی اعاده مینماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علیرضا صیدی- محمود عاشورخانی

منبع
برچسب‌ها