مرجع رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون ماده 56 منابع طبیعی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی در خصوص ملی اعلام کردن اراضی، در صلاحیت هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع است.

رای خلاصه جریان پرونده

خانم ع. ب. و دیگران در دادخواستی به طرفیت اداره‌های منابع طبیعی و راه و شهرسازی مشهد به تشخیص منابع طبیعی در موضوع ملی اعلام شدن پلاک... فرعی ق. اعتراض کرده‌اند. شعبه --- دادگاه عمومی مشهد با رسیدگی به موضوع و جلب نظرکارشناس و هیات‌های کارشناسی سرانجام به موجب دادنامه شماره --- - 1393/06/11 به بطلان دعوای خواهان‌ها رای داده است و شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی برابر دادنامه شماره --- - 1393/12/21 با نقض دادنامه دادگاه بدوی رسیدگی به خواسته را در صلاحیت کمیسیون ماده واحده دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده است. متن قرار دادگاه در هنگام شور قرائت می‌شود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا خسروی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به اعتبار صلاحیت هیات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع به شرحی که در قرار شماره --- -‌ 1393/12/21 آن دادگاه بازتاب یافته است صائب به نظر می‌رسد مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تایید و تنفیذ قرار موصوف اعلام نظر می‌شود.

رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها