وظیفه قاضی اجرای احکام مبنی بر عدم اظهارنظر قاضی دادگاه نسبت به یکی از اتهامات مندرج در برگ بازداشت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/01/28
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

وظیفه قاضی اجرای احکام مبنی بر عدم اظهارنظر قاضی دادگاه نسبت به یکی از اتهامات مندرج در برگ بازداشت

پرسش

راجع به یکی از 2 اتهام قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر می‌شود؛ با احاله پرونده از استانی به استان دیگر جابجا و حکم قطعی صادر می‌شود قاضی اجرای احکام متوجه می‌شود که نسبت به یکی از اتهامات مندرج در برگ بازداشت اظهار نظر نشده است؛ حال بایستی پرونده را به دادسرای شهرستان مبدا ارسال نماید یا دادسرای مقصد؟

نظر هیئت عالی

با عنایت به مواد 418 و 419 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 هر چند احاله نسبت به پرونده و جمیع اتهامات مطروحه در آن صورت می پذیرد، مع الوصف، در فرض پرسش قاضی اجرای احکام کیفری که مجری حکم صادره می‌باشد باید مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم (که تحت نظارت آن در حال اجرا است) با رعایت مواد 491 و 497 قانون فوق الذکر اعلام و بر اساس تصمیم دادگاه رفتار نماید.

نظر اکثریت

آنچه احاله شده صرفاً اتهامی است که حکم قطعی صادر شده و نسبت به اتهامی که قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر نشده احاله به عمل نیامده است؛ لذا اجرای احکام کیفری با تشکیل بدل مبادرت به ارسال بدل پرونده به دادسرای مبدا می‌نماید.

نظر اقلیت

آنچه احاله شده کل پرونده است و نمی توان تفکیک کرد که قسمتی از پرونده احاله شود و قسمت دیگر نشود؛ لذا اجرای احکام با تشکیل بدل مبادرت به ارسال بدل پرونده به دادسرای مقصد می‌نماید.

منبع
برچسب‌ها