مطالبه اجرت المثل تصرف ملک مشاعی بین زوجین

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: تصرف ملک توسط زوج در ملک مشاع با زوجه، با توجه به رابطه زوجیت، مبنی بر اباحه بوده و مطالبه اجرت المثل زوجه محکوم به رد است.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

خواسته خواهان خانم س. ص. به طرفیت خوانده آقای الف.ه. ش. عبارت است از: مطالبه اجرت المثل اموال با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی. دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است. اینک دادکاه با توجه به محتویات پرونده خصوصا مندرجات صورتجلسه دادرسی این دادگاه مورخ 1393/10/27 و این که طرفین همسر یکدیگر می شند و این که شخص خواهان تا کنون در ملک مورد دعوی تصرف و سکونت دارد و حسب اظهارات شخص خواهان، خوانده اکنون از تاریخ 1393/09/23 دیگر در ملک مورد دعوی زندگی نمی کند و با عنایت به این که تصرف طرفین در ملک مورد دعوی در فتره زمانی مورد دعوی به عنوان زوجین و مبنی بر اباحه از سوی طرفین بوده است و لذا به اعتقاد این دادگاه خواهان مستحق دریافت اجرت المثل نمی‌باشد، لذا دادگاه با توجه به مراتب ادعای خواهان نامبرده را متکی به دلیل و وارد نمی داند و به لحاظ فقدان ادله اثباتی با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر واعلام می‌نماید. مع الوصف رای صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر مرکز استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

مسعودی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم س. ص. به طرفیت آقای الف.ه. ش. از دادنامه شماره --- مورخه 1393/10/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به رد دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه اجرت المثل یک دانگ ایام تصرف تجدیدنظرخوانده درپلاک مشاعی به شماره.....واقع دربخش....تهران به انضمام خسارات دادرسی است دادگاه دراین مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته واساسا آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض واعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته رابرای این دادگاه موجه ومدلل نماید زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته با استدلال صحیح وموافق با مقررات قانونی اصداریافته تجدیدنظرخواهی به عمل آمده با هیچ یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده واز حیث رعایت قواعد دادرسی نیز بر دادنامه تجدیدنظرخواسته ایراد واشکالی وارد نمی‌باشد دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده به استناد ماده 358 قانون مذکور عینا دادنامه تجدیدنظرخواسته راتائید واستوار مینماید رای صادره حضوری وقطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

علیرضا طاهری - پرویز رحیمی

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها