قابلیت تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه اطفال و نوجوانان

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/09
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: آرای صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان در جرایم مستوجب دیه یا ارش کمتر از یک دهم دیه کامل قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.(ملاحظه:مطابق ماده 445 ق.آد.ک مصوب 1392 ، تمامی آرای صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان قابل تجدیدنظرخواهی است.)

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/02/15

رای دادگاه

در خصوص اتهام س. الف. مبنی بر ایراد ضرب و جرح غیر عمدی منتهی به شکستگی استخوان بینی با توجه به گزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی و گواهی پزشکی قانونی و تحقیقات محلی و عدم حضور متهم جرم نامبرده محرز است مستنداٌ به مواد 559 و 593 و 714 قانون مجازات اسلامی و عدم احراز تجری و اخلال در نظم متهم را به پرداخت نه هزارم دیه کامل بابت سه مورد کبودی زیر چشم راست و روی بینی و زیر چشم چپ و شش صدم دیه کامل بابت شکستگی بینی در حق شاکی محکوم می‌نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز قابل واخواهی و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - مجتمع قضایی شهید فهمیده- سیدمحمد سمیع سادات رسول

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/21

رای دادگاه

در مورد واخواهی س. الف. نسبت به دادنامه شماره --- ، مورخ 94/2/15 موضوع پرونده کلاسه --- که به موجب آن نامبرده به دیه محکوم گردیده است از توجه به محتویات و مندرجات پرونده و ملاحظه لایحه و اظهارات - معترض عنه و همچنین با توجه به رای صادره دادگاه به لحاظ اینکه از ناحیه نامبرده دلیل یا دلایلی که موجبات خدشه وارد نمودن به رای صادره را بهمراه داشته باشد، ارائه ننموده و رای دادگاه نیز بر اساس مقررات قانونی اصدار گردیده بناء علیهذا ضمن رد واخواهی نامبرده رای سابق الصدور عیناٌ تایید می‌گردد.رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی تهران - مجتمع قضایی شهید فهمیده- سیدمحمد سمیع سادات رسول

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/08/09

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای س. الف. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 95/1/21 که در مقام رد واخواهی و تایید دادنامه غیابی شماره 00095 مورخ 94/2/15 صادر شده از شعبه اول دادگاه اطفال و نوجوانان تهران بوده و به موجب آن به اتهام ایراد ضرب و جرح غیرعمدی موضوع شکایت آقای علی شریفی علیایی، به پرداخت دیه صدمات در حق شاکی محکوم گردیده است، قطع نظر از درستی یا نادرستی دادنامه، نظر به اینکه دیه معینه در دادنامه کمتر از یک دهم دیه کامل مرد است که در این صورت مطابق بند ب ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد دادگاه به جهت مرقوم، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌نماید. رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

نعمت اله نیک نژاد- عقیل نوری فر

منبع
برچسب‌ها