قرائن مثبت پرداخت نفقه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: زندگی مشترک زوجین با یکدیگر، ظهور در پرداخت نفقه توسط زوج دارد.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص دادخواست خانم م. ت. باوکالت خانم ف. م. به طرفیت آقای الف. ک. به خواسته مطالبه نفقه به مبلغ نه میلیون و پانصد هزار تومان از 10 / 8 / 1390 تا 8 / 10 / 1393 وخسارت دادرسی، نظر به اینکه رابطه زوجیت به دلالت فتوکپی مصدق سند ازدواج مضبوط در پرونده محرز می‌باشد وباعنایت به اینکه درعقد ازدواج دائم نفقه زن به عهده شوهر می‌باشد وباتوجه به اظهارات وکیل خواهان وتمکین خواهان ازشوهرش ودفاعیات غیرموجه خوانده ودلیلی نیز بر پرداخت نفقه به دادگاه ارائه نداده است لذا دعوی خواهان وارد است.دادگاه به استناد مواد 1102 ، 1106 ، 1107 ، 1111 ، 1206 ، از قانون مدنی خوانده را به پرداخت اصل خواسته وخسارت دادرسی درحق خواهان صادر واعلام می دارد. رای صادرشده حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ دادنامه قابل تجدیدنظردر محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ششم دادگاه حقوقی (خانواده) شهریار

محمود نورانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف. ک. به طرفیت خانم م. ت. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/12 شعبه محترم --- دادگاه شهریار که به موجب آن حکم به پرداخت نفقه تجدیدنظرخوانده به خواسته مطالبه نفقه صادر گردیده وارد است زیرا حسب اقرار تجدیدنظرخوانده و وکیل وی نامبرده تاریخ 1390/08/10 عقد کرده و تاریخ 1392/10/13 عروسی نموده و پس از آن تا تاریخ 1393/09/12 با هم زیر یک سقف زندگی کرده اند که دلیل بر پرداخت نفقه از طرف تجدیدنظرخواه تا تاریخ 1393/09/12 می‌باشد لذا بنا به مراتب دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض معترض و اینکه دادنامه معترض عنه بر خلاف مبانی حقوقی و مدنی صادر شده با استناد به صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/01/21 در امور مدنی آن را نقض و حکم به بی حقی تجدیدنظرخوانده خانم م. ت. تا تاریخ 1393/09/12 صادر می‌گردد و نسبت به تاریخ بعد از آن تجدیدنظرخواهی وارد نیست و رای در این خصوص تایید می‌گردد. بدیهی است مدت فوق بر اساس نظریه کارشناس محاسبه خواهد شد رای دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدحسین علیمحمدی - سید احمد جاویدی اقدم

منبع

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها