نظریه مشورتی شماره 7/97/252 مورخ 1397/02/19

تاریخ نظریه: 1397/02/19
شماره نظریه: 7/97/252
شماره پرونده: 97-168-252

استعلام:

با عنایت به اینکه برابر ماده 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با صدور قرار تعلیق تعقیب، تأمین مأخوذه منتفی می‌شود، بنابراین فلسفه و کاربرد «تأمین» مندرج در ذیل ماده 81 همان قانون چیست؟ آیا منظور از تأمین در مقرره اخیرالاشاره، همان قرارهای تأمین کیفری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنانچه به منظور بررسی اجرای دستورهای دادستان در تعلیق تعقیب (مراقبتی) متهم و یا اجرای دستورهای دادگاه در تعلیق اجرای مجازات (مراقبتی) حضور متهم یا محکومٌ‌علیه نزد مقام قضایی ذیربط ضرورت داشته باشد، با توجه به ماده 551 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (و اتخاذ ملاک از این ماده در خصوص متهمان) متهم یا محکومٌ‌علیه احضار و در صورت عدم حضور جلب خواهد شد و با الغای قرار تأمین کیفری در موارد فوق‌الذکر طبق ماده 251 قانون فوق‌الذکر، موجب قانونی جهت استفاده از قرارهای تأمین یاد شده به منظور تضمین حضور متهم یا محکومٌ‌علیه وجود ندارد و لکن چنانچه به تشخیص دادستان مطابق ماده 81 قانون مارالذکر (در زمان صدور قرار تعلیق تعقیب) قرار تأمین صادر شده باشد، ضمانت اجرای حضور متهم از این حیث (قرار تأمین کیفری) به قوت خود باقی است.

منبع