دعوی اعلام انفساخ قرارداد

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/03
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: انفساخ، یک نوع انحلال خود به خودی قرارداد است که بدون اعمال اراده مستقیم از سوی هر یک از متعاملین، محقق می‌گردد و اعلام آن از طرف دادگاه، محمل قانونی ندارد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ز. ب. با وکالت 1 - ج. ج. و م. زارعی به طرفیت غ. ب.ف. به خواسته اعلام انفساخ مورخ 1382/04/21 و استرداد مبیع - مفادا توضیح داده است که به موجب مبایعه نامه مذکور ملک موکل به خوانده واگذاردر تبصره 2 ماده 4 ذیل بند 2 - 4 مبایعه نامه موضوع دعوی شرط شده است. عدم پرداخت مبلغ مندرج در بند 1 - 4 این مبایعه نامه از سوی خریدار به هر علت از جمله بلامحل بودن چک یا چکهای صادره موجب منفسخ شدن و بی اعتباری معامله میگردد- خوانده نسبت به تعهد قراردادی خود که پرداخت ثمن مقرر قراردادی بوده در مهلت تعیین شده اقدام نمی‌نماید که با تحقق شرط مراتب انفساخ - انحلال و بی اعتباری اوطی اظهارنامه به خوانده ابلاغ و ارسال می‌نماید. طرف (خوانده) مبادرت به طرح دعوی الزام بهتنظیم سند در شعبه --- می‌نماید که با دفاع انفساخدادگاه تجدیدنظر با این استدلال که محتاج طرح دعوی بوده دعوی اینجانب را مردود اعلام می‌نماید لیکن دعوی الزام به تنظیم سند خوانده نیز مردود و قطعی می‌گردد که آراء صادره به شماره های 596 - 1389/07/26 شعبه --- و 1628 - 12/11/89 شعبه --- تجدیدنظر موید قضیه است. بنا به مراتب دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه قرارداد استنادی که شرط انفساخ قرارداد در صورت عدم پرداخت هریک از اقساط معامله شده است و به دلالت چکهای برگشتی ضمیمه شده به شماره های 629988 مورخ 20/10/82 و 629989 - 1382/12/02 مربوط به اقساط ثمن معامله بوده که دلالت بر عدم پرداخت داردوگواهیهای عدم پرداخت بانک محال علیه نیز ضمیمه است. دادگاه ضمن تائید انفساخ قرارداد عادی استنادی مورخه 1382/04/21 و نظر به اینکه از تاریخ انفساخ، وجود مبیع در ید متصرف صحیح نبوده و بلاجهت است و باید به مالک اعاده گردد بنابراین دادگاه مستندا به مواد 331 قانون مدنی و 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر انفساخ قرارداد عادی استنادی مرقوم و استرداد مبیع به خواهان و محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی در حق خواهان را صادر و اعلام می‌نماید رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -بهروز کریم زاده

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1393/11/25

رای دادگاه

درخصوص دعوی آقای غ. ب.ف. با وکالت بعدی خانم س. مهریزی به طرفیت ز. ب. با وکالت م. زارعی و ج. ج. به خواسته واخواهی نسبت بدادنامه --- این دادگاه درپرونده کلاسه --- که به موجب آن حکم برانفساخ قرارداد عادی استنادی مورخه 82/4/21 واسترداد مبیع درحق خواهان صادر شده است دادگاه نظر به اینکه واخواه دراین مرحله ازدادرسی هیچ دلیل وبینه ای که نقض دادنامه واخواسته را مدلل وایجاب نماید به محضردادگاه ارائه نداده است لذا دادگاه واخواهی را غیرثابت تشخیص وضمن رد واخواهی دادنامه واخواسته را مستندا به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی عینا تائید واستوار می‌نماید. رای صادره ظرف 20 روز قابل اعتراض دردادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران -بهروز کریم زاده

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای غ. ب.ف. به طرفیت خانم ز. ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/11/25 صادره از شعبه محترم یازدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه --- که در تائید دادنامه غیابی 9201108 اصدار گردیده و متضمن صدور حکم بر انفساخ قرارداد عادی مورخ 1382/04/21 و استرداد مبیع به خواهان بدوی و محکومیت تجدیدنظرخواه(خوانده دعوای نخستین) به پرداخت خسارات دادرسی به شرح منعکس در دادنامه می‌باشد که با توجه به مجموع محتویات پرونده، امعان نظر در اوراق و منضمات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد و موجه به نظر می‌رسد به جهت اینکه اولا خواهان بدوی به استناد بند 1 - 4 و تبصره 2 ذیل بند 2 - 4 مبایعه نامه مستند دعوا تقاضای اعلام انفساخ قرارداد مذکور را نموده در حالی که چکهای مندرج در بند 1 - 4 به شماره های 980737 مورخ 1382/05/07 به مبلغ هفتاد میلیون ریال و 874128 مورخ 1382/04/24 به مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال منتهی به برگشت نگردیده تا موجب انفساخ قرارداد مذکور گردد ثانیاٌ انفساخ یک نوع انحلال خود به خودی قرارداد است که بدون اعمال اراده مستقیم از ناحیه هر یک از متعاملین محقق می‌گردد و طبیعتاٌ دادگاه در تحقق آن مدخلیتی ندارد و در مانحن فیه که خواهان نخستین تقاضای صدور حکم مبنی بر اعلام انفساخ قرارداد را نموده با این وصف دادگاه صادرکننده حکم بدون التفات به موضوع خواسته حکم بر انفساخ صادر، که این عنوان مورد ادعای خواهان بدوی نبوده لذا دادگاه به استناد بند ج ماده 348 و همچنین بند 1 ماده 426 و ایضاٌ فراز اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان دعوای خواهان نخستین صادر و اعلام مینماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

قاسم توکلی - رمضان نامدار

منبع

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها