ماده 199 قانون مدنی

رضای حاصل در نتیجه اشتباه یا اکراه موجب نفوذ معامله نیست.