نظریه مشورتی شماره 7/1401/344 مورخ 1401/07/02

تاریخ نظریه: 1401/07/02
شماره نظریه: 7/1401/344
شماره پرونده: 1401-9/1-344 ح

استعلام:

پدر زوج در زمان عقد نکاح، ملکی به مساحت دویست متر مربع را به عنوان مهریه زوجه قرار داده و به تملک وی در آورده است؛ عقد ازدواج در سال 1383 منعقد شده و در سال 1393 زوجه طلاق غیابی گرفته است؛ در دادنامه صادره ذکر شده است زوجه اقرار به دریافت مهریه نموده و زوجه غیرمدخوله و زوج محجور بوده است. ملک موصوف در سال 1395 توسط زوجه به فروش رسیده است. در حال حاضر پدر نصف قیمت ملک یادشده را مطالبه کرده است. آیا قیمت روز یک‌صد متر مربع باید به پدر زوج مسترد شود یا قیمت زمان فروش آن؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

ارائه پاسخ به فرض سوال فرع بر داشتن اطلاعاتی جامع از موضوعات مطرح شده در پرونده است؛ از جمله آن‌که تمام مهریه چه اموالی بوده است و آیا زوجه تمام مهریه را وصول کرده است یا صرفاً بخشی از آن را و نیز این‌که بخش وصول شده چه نسبتی از کل مهریه وی بوده است؛ همچنین این‌که آیا زوج از ابتدا محجور بوده و تعیین مهریه توسط ولی وی انجام شده یا متعاقب ازدواج محجور شده است و در فرضی که از ابتدا محجور بوده است، آیا زوجه نسبت به این امر مطلع بوده است یا خیر؛ همچنین با توجه به مدت زمان طولانی زوجیت، بررسی و احراز این‌که طلاق زوجه در اثر عسر و حرج ناشی از عنن زوج بوده یا خیر می‌تواند موثر در تصمیم‌گیری باشد. بنا به مراتب یادشده پرسش مطرح شده نشأت گرفته از ابهام در مقررات نبوده؛ بلکه تطبیق قانون با مصادیق خارجی قلمداد می‌شود و پاسخ‌گویی به آن به کیفیت مطرح شده از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.

عناوین و برچسب‌ها