شرایط تحقق حق کسب و پیشه و تجارت

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: حق کسب و پیشه و تجارت، برای فعالیت تجاری در محل استیجاری تعلق می‌گیرد؛ بنابراین در صورتی که در محل استیجاری، صرفا امور اداری مربوط به شرکت انجام شود حتی اگر برای مدت طولانی رابطه طرفین ادامه داشته باشد، برای مستاجر، حق کسب و پیشه ایجاد نمی شود تا بتواند آن را به دیگران واگذار کند.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی شرکت تعاونی ر. باوکالت آقای م. ن. به طرفیت 1 - آقای ع. ک.پ. باوکالت آقای ر. خ. 2 - آقای م. ک.پ. به خواسته تجویز انتقال منافع یک دستگاه آپارتمان باکاربری اداری به پلاک ثبتی......فرعی از.....اصلی واقع دربخش....تهران بااحتساب خسارات دادرسی نظربه اینکه مدیران شرکت مستفادازماده 136 لایحه اصلاحی قانون تجارت در صورت انجام دوره مدیریت تاانتخاب مدیر جدید مسئول اداره شرکت هستندبنابراین سمت امضاکنندگان وکالتنامه وکلای دادگستری که ازطرف شرکت تفویض اختیاربرای طرح دعوی نموده اندمحرزاست خصوصا اینکه هیات مدیره شرکت نیزحسب صورتجلسه مورخ 1394/01/10 مجددااین موضوع راتاییدوتنفیذنموده اندلذاایرادوکیل خوانده به سمت وکلای خواهان واردبه نظرنمی رسد.نظربه اینکه مالکیت خواندگان حسب پاسخ استعلام اداره ثبت اسنادواملاک....... ورابطه استیجاری طرفین وحاکمیت قانون روابط موجرومستاجرمصوب 1356 براین رابطه حسب قرارداداجاره عادی مربوط به سال 1366 وتوافقنامه مورخ 1380/04/28 واجاره نامه رسمی شماره 713 - 1389/01/15 محرزمی باشدوصرف عدم پرداخت سرقفلی درفرض صحت ادعاوکاربری مورداجاره به عنوان اداری مورداجاره راازازشمول حاکمیت قانون روابط موجرو مستاجر مصوب 1356 خارج نمی‌سازد. لذا دادگاه بارددفاعیات وکیل خوانده دعوی را وارد وثابت دانسته ومستندا به ماده 19 قانون یادشده حکم به تجویز انتقال منافع عین مستاجره موصوف به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم کننده سند اجاره نامه سابق ظرف شش ماه ازتاریخ ابلاغ حکم قطعی صادرمی کند.ونظربه اینکه مراجعه به دادگاه وطرح دعوی براساس امرقانونی بوده وتقصیری ازاین حیث متوجه خواندگان نمی‌باشدمطالبه خسارت دادرسی فاقدمحمل قانونی است لذامستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربیحقی خواهان دراین قسمت صادرمی گردد. رای صادره نسبت به خوانده ردیف دوم غیابی و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه می‌باشدونسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

سیدفتح اله احمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع. ک.پ. فرزند ع.الف. الف. به طرفیت شرکت تعاونی ر.و ف. با وکالت م. ن. و ب. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/02/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تجویز انتقال منافع عین مستاجره یک دستگاه آپارتمان با کاربری اداری تحت پلاک ثبتی..... فرعی از......اصلی واقع در بخش.... تهران به انضمام خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است نظر به اینکه در ساختمان مورد اجاره شرکت امور اداری مربوط به شرکت انجام میگرفته و در آن امور تجاری صورت نگرفته است و از طرفی نیز این موضوع در اجاره نامه هم قید شده است و توجها به اینکه حسب ماده 18 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 به مستاجر بابت فعالیت کسب و تجارت و پیشه در محل استیجاری حق کسب و پیشه یا تجارت تعلق میگیرد که موضوع ما نحن فیه فعالیت تجاری در محل عین مستاجره صورت نگرفته است لهذا هر چند برای مدت طولانی رابطه طرفین ادامه داشته لیکن مشمول امکان تجاری موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 قرار نمی گیرد تا برای مستاجر یا متصرف حقی از بابت کسب و پیشه و تجارت بوجود آمده باشد تا به موجب ماده 19 همان قانون به دیگران واگذار نماید و از طرفی هم به علت اینکه در موضوع ما نحن فیه حق کسب و پیشه برای مستاجر بوجود نیامده است و این موضوع هم قابل تجزیه و تفکیک نسبت به مالکین ملک مشاع نمی‌باشد بنابراین با عنایت مراتب فوق دادگاه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه را غیر وارد تشخیص مستندا به مواد 359 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

عبدالعلی اسدی تیله نویی -حمید سلیمانی

منبع
برچسب‌ها