نظریه مشورتی شماره 7/99/96 مورخ 1399/03/07

تاریخ نظریه: 1399/03/07
شماره نظریه: 7/99/96
شماره پرونده: 99-142-96ک

استعلام:

در پرونده‌های با موضوع کلاهبرداری رایانه‌ای موضوع ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای، چنانچه با تحقیقات قضایی تمام یا بخشی از وجوه برداشتی حساب شاکی در حساب دیگر اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی یافت و توقیف شود با درخواست ذی‌نفع صدور دستور عودت وجه مزبور قانونی است؛ یا این که مستلزم صدور حکم قطعی است. به عبارت دیگر، آیا دستور بر عودت وجه در این فرض منطبق با مواد 147 قانون آیین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 رد عین مال موجود یا وجوه تحصیل‌شده از ارتکاب جرم با رعایت شرایط مذکور در مواد فوق‌الذکر، تکلیف قانونی مقام قضایی رسیدگی‌کننده به موضوع اعم از بازپرس، دادرس دادگاه و... است و منوط به صدور حکم قطعی در این خصوص نیست.

منبع