رای شماره 3 و 4 مورخ 1399/02/15 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده:ه- ع /97/3698، 97/3932 شماره دادنامه:9909970906010003-4 تاریخ: 15/2/99

شاکی: آقای مهدی حامدی

طرف شکایت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش نامه 12018/400 د مورخ 27/5/97 وزارت بهداشت به دلیل مغایرت با مصوبه هیات وزیران و ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی و در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 و اعمال ماده 13 قانون موصوف و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به خواسته ابطال بخش نامه 12018/400 د مورخ 27/5/97 وزارت بهداشت به دلیل مغایرت با مصوبه هیات وزیران و ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی و در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 و اعمال ماده 13 قانون موصوف و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: در خصوص حق الزحمه ویزیت روانپزشکی به استحضار می رساند تعرفه ویزیت سرپایی پزشکان هر ساله طی مصوبات هیات وزیران تعیین و ابلاغ می‌گردد لذا بهره برداری از کد 900045 کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت صرفاً به عنوان ویزیت در اولین مصاحبه و تنها یکبار در طی دوره درمان (روز اول بستری) برای بیماران قابل گزارش می‌باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- وزارت بهداشت طی بخشنامه مورد شکایت بهره برداری از کد 900045 کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت را منحصراً منوط به زمان بستری کرده و اجرای سرپایی این کد را منتفی می داند در حالی که در شرح کد مذکور در صفحه 195 ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت که طی تصویب نامه شماره 70358 مورخ 9/6/96 هیات وزیران ابلاغ شده محدودیتی برای سرپایی و بستری بودن این کد اعلام نشده است.

2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری ضمن دادنامه 1289 - 22/12/96 بخش نامه مورد شکایت را ابطال نموده است.

3- طبق بند یک تصویب نامه شماره 74450 مورخ 1/7/90 هیات وزیران هرگونه تغییر در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت منوط به تصمیمات شورای عالی بیمه سلامت کشور خواهد بود لذا وزارت بهداشت راساً چنین اختیاری ندارد.

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 998/107 مورخ 22/5/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- بر خلاف ادعای شاکی نامه مورد اعتراض بخشنامه نبوده و به معاونت های درمان تمامی دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ نشده است بلکه صرفاً در پاسخ به سوال معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز صادر شده است.

2- در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت (ویرایش سوم) کد 900045 با شرح مصاحبه و معاینه تشخیص روانپزشکی به ازای هر جلسه (این کد برای هر بیمار تنها یکبار و فقط در اولین مصاحبه گزارش گردد) (این خدمت همزمان با ویزیت روزانه یا ویزیت سرپایی قابل گزارش و اخذ نمی‌باشد) دارای ارزش نسبی معادل k8 می‌باشد. لذا در صورتی که به عنوان ویزیت سرپایی روانپزشکی در نظر گرفته شود در بخش خصوصی تعرفه ای معادل 1728000 ریال محاسبه خواهد شد که این موضوع علاوه بر اینکه کاملاً مغایر با اعداد درج شده در متن مصوبات هیات وزیران در ارتباط با تعرفه های بخش سرپایی می‌باشد موجب اخذ مبلع اضافی از مراجعه کنندگان به متخصصین و فوق تخصص های روانپزشکی نیز می‌گردد. لذا با توجه به لازم الاجرا بودن مصوبات هیات وزیران در ارتباط با تعیین ویزیت سرپایی متخصصین و فوق تخصص های روانپزشکی بدیهی است کد 900045 کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت در ارتباط با بیماران بستری پیش بینی شده است ضمن اینکه در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت نیز صراحتاً اعلام شده است این خدمات هم زمان با ویزیت روزانه یا ویزیت سرپایی قابل گزارش و اخذ نمی‌باشد.

3- شاکی مدعی است که هرگونه تغییر در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت منوط به تصمیم شورای عالی بیمه سلامت و تصویب هیات وزیران است این در حالی است که در نامه مورد اعتراض هیچ گونه تغییری در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت مشاهده نمی گردد.

4- نامه مورد اعتراض در راستای رعایت تعرفه مصوبه هیات وزیران جلوگیری وجه مازاد و مغایر با مصوبات هیات وزیران از مردم و در راستای حمایت از سلامت آحاد جامعه و جلوگیری از افزایش پرداخت از جیب مردم تنظیم شده است.

نظریه تهیه کننده گزارش:

نظر به اینکه اولاً هر چند که نامه مورد شکایت خصوصیات بخش نامه را ندارد. لیکن با توجه به اینکه واجد قاعده آمره بوده و عام الشمول می‌باشد قابل طرح در هیات عمومی است.

ثانیاً با توجه به اینکه به موجب مصوبه شماره 70358/ت 54240 ه- مورخ 9/6/96 هیات وزیران در شرح کد 900045 در صفحه 195 ویرایش سوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت اعلام شده مصاحبه و معاینه تشخیص روانپزشکی به ازای هر جلسه با این کد برای هر بیمار تنها یکبار و فقط در اولین مصاحبه گزارش گردد این خدمت همزمان با ویزیت روزانه یا ویزیت سرپایی قابل گزارش و اخذ نمی‌باشد. در حالی که در بخش نامه مورد شکایت بهره برداری از کد 900045 را منحصراً منوط به زمان بستری اعلام کرده و اجرای سرپایی این کد را منتفی می داند. از طرفی دیگر هیات وزیران طبق تصویب نامه شماره 74450/50982 ه- مورخ 1/7/90 هرگونه تغییر در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت را منوط به تصمیمات شورای عالی بیمه سلامت کشور دانسته است و هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در موارد مشابه به موجب رای شماره 1289 مورخ 22/12/96 بازنگری در فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت را به پیشنهاد بیمه سلامت و تصویب هیات وزیران موکول کرده است لهذا به لحاظ خارج از حدود اختیار بودن عقیده به ابطال دارم. تهیه کننده گزارش: محمدرضا پورقربانی

رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 12018/400د مورخ 27/5/97 مشاور اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که طی آن بهره برداری از کد 900045 کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت صرفاً به عنوان ویزیت اولین مصاحبه و تنها یکبار در طول دوره درمان (روز اول بستری) برای بیماران قابل گزارش می‌باشد. از این جهت که در کد مذکور، محدودیتی برای سرپایی یا بستری عنوان نشده و انحصار آن به بستری موافق کد موصوف نمی‌باشد. هم چنین دادنامه شماره 1289 مورخ 22/12/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید همین معنی است و بر این اساس درخور ابطال است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدافعات طرف شکایت و توضیحات نماینده مشتکی عنه به شرح صورتجلسه رسیدگی مورخ 5/12/98 نظر به اینکه کد 900045 کتاب ارزش نسبی خدمات در خصوص دریافت ویزیت سرپایی ساکت است و در این خصوص هیات وزیران بر اساس اختیارات قانونی در مصوبه شماره 13858/ت55303ه- مورخ 11/2/97 اتخاذ تصمیم نموده است و با این اوصاف نامه مورد شکایت بر اساس مصوبه قانونی دولت در مورد کد 9000452 تنظیم شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد. لذا رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ وفق بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات قابل اعتراض می‌باشد.

ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

عناوین و برچسب‌ها