نظریه مشورتی شماره 7/1401/1058 مورخ 1401/11/09

تاریخ نظریه: 1401/11/09
شماره نظریه: 7/1401/1058
شماره پرونده: 1401-168-1058 ک

استعلام:

با در نظر گرفتن مقررات مواد 246 تا 254 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392:
1- آیا قرار نظارت قضایی مقید به زمان خاص است؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا امکان تمدید قرار نظارت قضایی در صورت ضرورت (به تشخیص بازپرس رسیدگی‌کننده) پس از اتمام مدت قرار، امکان‌پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2- مستفاد از مواد 247 تا 251 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بازپرس در ضمن صدور قرار نظارت قضایی (جز در مورد قرار منع خروج از کشور که مدت آن شش ماه تعیین شده است) باید مدت زمان اعتبار قرار مذکور را با رعایت معیار‌های مذکور در ماده 250 این قانون تعیین نماید و تمدید قرار نظارت قضایی در صورت ضرورت بلامانع است؛ اما با توجه به رویکرد اتخاذشده از سوی مقنن در ماده 248 قانون پیشگفته و لزوم سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی باید به مدت زمان ضروری اکتفاء شود. بدیهی است قرار یادشده در هر صورت با تحقق شرایط مقرر در ماده 251 الغاء می‌گردد

منبع