رای شماره 927 مورخ 1400/08/09 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: ه- ع/ 9903266 شماره دادنامه: 140009970906010927 تاریخ: 9/8/1400

شاکی: آقای علی اکبر محمدی فرزند محمد زکی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب

موضوع شکایت و خواسته: تبصره های 3، 4 و 8 تعرفه (18-2) تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد سال 98 و 99

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب به خواسته تبصره های 3، 4 و 8 تعرفه (18-2) تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد سال 98 و 99 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

تعرفه شماره (18-2)- عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد سال 98 و 99

تبصره 3: هرگونه افزایش واحد و تبدیل اعیان زیر حد نصاب ضوابط شهرسازی خارج از مندرجات پروانه مشمول عوارضی معادل 7 برابر جدول فوق محاسبه و قابل وصول است و در خصوص تفکیک عرصه زیر حد نصاب شهرسازی معادل 8 برابر جدول فوق محاسبه و قابل وصول است.

توضیح A: ارزش معاملاتی اعیانی بر اساس مقررات عمومی و ضوابط اجرایی ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

تبصره 4: چنانچه تعداد واحدهای مندرج در پروانه با تعداد واحدهای اجراء شده تطبیق داشته باشد افزایش واحد نبایستی وصول گردد (جابه جایی واحدها).

تبصره 8: در صورت ارجاع پرونده ها از کمیسیون ماده صد به شهرداری در خصوص افزایش تعداد واحدها به شرح ذیل اقدام گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شهرداری به استناد مصوبه مذکور مبالغ هنگفتی تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و اعیان، کسری حد نصاب تفکیک، آماده سازی معابر اخذ می‌نماید.

دادنامه های شماره 218- 9/6/87 - 459- 20/1/89- 492- 4/11/89 - 275- 16/5/91 - 621- 13/9/91-627- 20/9/91- 634- 20/9/91 - 624-607-608 مورخ 28/6/96 و... هیات عمومی دیوان عدالت اداری و لذا درخواست رسیدگی خارج از نوبت و اعمال ماده 92 را خواسته است. (با درخواست اعمال ماده 92 موافقت نشده است)

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب به موجب نامه شماره 63/ش/س تاریخ 25/3/1400به طور خلاصه توضیح داده است که:

چون خواسته شاکی (نام و مشخصات مصوبه مورد شکایت را ذکر نکرده و مشخص نکرده کدام مصوبه با قانون مخالفت دارد) مشخص نیست آراء مورد استنادی شاکی با موضوع ما نحن فیه مطابقت و هم خوانی ندارد و لذا به دلیل فقدان ادله اثباتی رد دعوی را درخواست کرده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی:

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شورای اسلامی و شهرداریها طبق بند ب رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مققن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخه 25/11/1383 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می‌باشد و در رای شماره 315- 13/6/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است، بنابراین تبصره های 3، 4 و 8 تعرفه (18-2) تحت عنوان عوارض تفکیک عرصه و افزایش واحد سال 98 و 99 مصوب شورای اسلامی شهر سرپل ذهاب مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./

جواد جباری

رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

منبع