نظریه مشورتی شماره 7/1400/1743 مورخ 1401/04/11

تاریخ نظریه: 1401/04/11
شماره نظریه: 7/1400/1743
شماره پرونده: 1400-168-1743 ک

استعلام:

برابر ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری:«در جرایم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی و...مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرف‌ای ،آموزشی ،حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی و یا درمان پزشکی از سوی محکوم علیه در خارج از محیط زندان در فرآیند اصلاح وی و یا جبران ضرر و زیان بزه‌ دیده موثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.»
بنابراین در فرض شمول ماده قانونی مرقوم بر مستخدمین دولت به لحاظ ارتکاب جرم، دستور فرمایید در خصوص امکان یا عدم امکان قانونی بکارگیری محکوم در بازه زمانی اجرای نظام نیمه آزادی و یا آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی اظهار نظر فرمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مستفاد از مواد 56، 57 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 553 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، بکارگیری (ادامه خدمت) کارمند دولت که محکوم‌علیه حکم کیفری است، تحت نظام نیمه آزادی یا تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی در صورتی که فاقد محرومیت از حقوق اجتماعی موضوع مواد 25 و 26 یا بند «پ» ماده 23 قانون صدرالذکر یا انفصال دایم یا موقت از خدمات عمومی و دولتی (به موجب احکام قطعی کیفری) باشد، فاقد منع قانونی است. ماده 14 آیین‌نامه نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و جایگزین‌های حبس مصوب 1398 موید این نظر است.

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (2 مورد)

آیین نامه ها (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها