نظریه مشورتی شماره 7/1402/1086 مورخ 1403/03/08

تاریخ نظریه: 1403/03/08
شماره نظریه: 7/1402/1086
شماره پرونده: 1402-25-1086ک

استعلام:

اگر به استناد ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مجازات جزای نقدی به حبس تبدیل شود، در صورت حضور محکوم‌علیه و اعلام آمادگی بر پرداخت جزای نقدی، آیا امکان عدم اجرای مجازات حبس و اخذ جزای نقدی از محکوم‌‌علیه وجود دارد و اگر دادگاه در مرحله واخواهی با چنین موضوعی مواجه شود، آیا امکان اخذ جزای نقدی و عدم اجرای مجازات حبس وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

الف- هرگاه محکومیت به پرداخت جزای نقدی بر اساس بند «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، به حبس تبدیل شود و در هنگام اجرای حبس، محکوم‌علیه آمادگی خود را برای پرداخت جزای نقدی اعلام کند، موجبی برای تحمل حبس بدل از جزای نقدی نیست؛ زیرا این مجازات بدل از جزای نقدی بوده و با پرداخت جزای نقدی، اجرای بدل آن منتفی می‌شود. تبصره 2 ماده 529 قانون مذکور نیز موید این مطلب است.
ب- با عنایت به ماده 406 و تبصره 2 این ماده و ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با واخواهی محکوم،‌ اجرای حکم متوقف و با تعیین وقت رسیدگی به واخواهی رسیدگی می‌شود. بر این اساس قبل از رسیدگی به واخواهی محکوم‌علیه، بحث اجرای مجازات اساساً سالبه به انتفاء موضوع است

منبع