ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع

در صورتی که هریک از اشخاص مذکور در ماده 2 وجود نداشته باشد سهم او به حساب ذخیره مندرج در بند 4 ماده 2 آئین‌ نامه منظور خواهد شد.