رای شماره 351 و 352 مورخ 1381/10/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 79-350/80

شاکی: آقای مهدی خلیلی - آقای نوروز علی رامین

موضوع: ابطال مصوبه شماره 56527/ت21987ه- مورخ 21/12/1378 هیات وزیران

تاریخ رای:یکشنبه 1 دی 1381

شماره دادنامه: 351-352

مقدمه: شکات طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند،‌در اجرای مصوبه شماره 5815/ت2119 ه- مورخ 1378/02/14 هیات وزیران موضوع فروش تعداد 79 دستگاه تریلر و 58 دستگاه خودوری سنگین کمپرسی مربوط به طرح مجتمع فولاد مبارکه به رانندگان ذینفع یک دستگاه تریلر به اینجانب واگذار شد و طبق قرار منعقده با شرکت حمل و نقل توکا پیمانکار مجتمع فولاد مبارکه باید پس از تصفیه حساب و پرداخت بدهی فروشنده نسبت به انتقال قطعی سند به خریدار اقدام نماید. ولی مصوبه شماره 56527/ت21987ه- مورخ 1378/12/21 مانع این انتقال گردیده است، مصوبه مورد شکایت مخالف اصول 40 و47 قانون اساسی و 30 و31 قانون مدنی می‌باشد. بنابه مراتب تقاضای ابطال مصوبه مورخ 1378/12/21 هیات وزیران را داریم. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17112 مورخ 1381/09/12 اعلام داشته‌اند، با توجه به اینکه ریاست مجلس شورای اسلامی طی ایراد رسمی شماره 2410/ه- ب مورخ 1378/07/18 مصوبه شماره 5815/ت21129ه- مورخ 1378/02/14 را واجد ایراد اعلام کرده ناگزیر در اجرای تبصره 4 قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل 85و138 قانون اساسی مصوب 1378 تصویب نامه شماره 56527/ت21987 ه- مبنی بر موقوف الاجرا بودن مصوبه قبلی صادر شده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

در ماده 13 قانون محاسبات عمومی تصریح شده است که کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقولی که از محل اعتبارات طرح‌های عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) برای اجرای طرح‌های مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرح‌ها ایجاد و یا تملک می‌شود اعم از اینکه دستگاه اجرایی طرح، وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی و یا موسسه و نهاد عمومی غیردولتی باشد تا زمانی که اجرای طرح‌های مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ حراست آنها با دستگاه اجرایی ذیربط می‌باشد و در صورتی که از اموال مذکور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر دستگاه‌های دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه حاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد بنابراین تصویب‌نامه شماره 56527/ت21987ه‌ مورخ 1378/12/21 هیات وزیران موضوع موقوف الاجراء شدن فروش تعداد 79 دستگاه تریلر و 58 دستگاه خودروی سنگین کمپرسی مربوط به طرح مجتمع فولاد مبارکه به رانندگان ذینفع مغایرتی با قانون ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع