دادگاه صالح در دعوی ابطال سند رسمی ازدواج

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر دعوی ابطال سند رسمی ازدواج به دلیل تغییر در میزان مهریه در دادگاه عمومی مطرح و منتهی به حکم به بطلان دعوی شود، با توجه به اینکه دعوی مطروحه در واقع راجع به نحوه ثبت واقعه ازدواج و میزان مهریه است، رسیدگی به آن در صلاحیت اختصاصی دادگاه‌های خانواده و در صورت عدم تشکیل دادگاه خانواده است؛ بنابراین رای صادره از دادگاه عمومی، نقض و پرونده به دادگاه خانواده صالح ارسال می‌شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای ح.ع. به طرفیت خوانده خانم ه.پ. با وکالت بعدی آقای م.الف. و خانم م.ر. وکلای رسمی دادگستری به خواسته ابطال سند ازدواج به شماره ترتیب 6949 مورخ 1391/02/21 مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال، بدین شرح که خواهان در دادخواست تقدیمی و جلسه دادرسی اعلام داشتند با خوانده به عقد دائم با مهریه 110 عدد سکه بهار آزادی به صورت عندالاستطاعه درآمده‌اند که پدر و مادر زوجه و مادر ایشان و سه خواهرش در مراسم خطبه عقد حضور داشتند ولی در تاریخ 1391/02/21 در دفتر ازدواج... تهران مهریه به تعداد 245 سکه و یک سفر حج و غیره تغییر یافت تقاضای اجابت خواسته را درخواست نمودند وکلای خوانده در دفاع اعلام داشتند صورت‌جلسه تعیین مهریه و سایر مخارج ازدواج در مجلس بله برون مورخ 1391/02/09 به خط خواهر خواهان مکتوب گردیده و میزان مهریه مورد توافق 245 عدد سکه تمام بهار آزادی و یک سفر حج تمتع قید گردیده است که مراتب به امضا طرفین و بزرگان فامیل نیز رسیده است و عین همین مهریه توسط عاقد در مجلس عقد قرائت و حسب مندرجات قباله ازدواج در سند مزبور قید شده است ضمن اینکه سند موضوع دعوی سند رسمی است. تقاضای رد دعوی خواهان را نمودند. دادگاه از توجه به مفاد دادخواست تقدیمی، جری تشریفات قانونی، تشکیل جلسه دادرسی، استماع اظهارات و دفاعیات طرفین، ملاحظه اصول و مستندات ابرازی طرفین، اولا نظر به اینکه اراده واقعی حاکم بر عقد خواهد بود که همانا 245 سکه تمام بهار آزادی و یک سفر حج تمتع می‌باشد که خواهان در جلسه دادرسی بر این امر اقرار داشته‌اند ثانیا با توجه به اینکه در اجرای ماده 1284 و 1287 قانون مدنی سند ازدواج یک سند رسمی تلقی می‌شود و از ناحیه خواهان دلیل و مدرکی که موجبات ابطال سند را فراهم نماید ارائه و ابراز نگردیده لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی مطروحه خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

مامور به خدمت در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - برزگر

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.ع. به طرفیت همسرش خانم ه.پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/07/20 صادر شده از شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران به حکایت مندرجات پرونده در خصوص تجدیدنظرخواه (خواهان) با تقدیم دادخواستی به خواسته ابطال سند رسمی ازدواج مدعی شده صیغه عقد نکاح دائم طرفین با مهریه 110 سکه بهار آزادی توسط آیت ا... ض به صورت عادی جاری شده لکن موقع ثبت رسمی نکاح مهریه همسرش تعداد 245 سکه بهار آزادی به اضافه هزینه حج تمتع تعیین و در سند مزبور درج شده است به همین سبب درخواست ابطال سند مذکور را کرده است پس از ارجاع پرونده به شعبه فوق‌ الذکر و تشکیل جلسه دادرسی و رسیدگی به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته ادعای خواهان بلادلیل و غیرموجه تشخیص و حکم بر بطلان دعوا صادر گردیده است با توجه به مندرجات پرونده و لوایح طرفین، صرف‌نظر از اینکه دعوا مطابق قانون مطرح نشده و به نحوی که مطرح شده قابلیت استماع را نداشته و اقتضاء دارد قرار رد دعوا صادر گردد زیرا در صورت صحت ادعای خواهان ضرورت داشته همان نکاح عادی با مهریه 110 سکه به ثبت برسد و اجرای مجدد صیغه عقد نکاح با مهریه جدید وجهه شرعی و قانونی نداشته و فاقد اثر شرعی و قانونی و باطل است و به همین سبب لازم است سردفتر ازدواج شماره... تهران که اقدام به ثبت نکاح کرده نیز طرف دعوا قرار گیرد و در دادخواست تقدیمی وی طرف دعوا قرار نگرفته است، اساسا چون دعوی مطروحه در واقع راجع به نحوه ثبت واقعه ازدواج و میزان مهریه است لذا رسیدگی به دعوی مزبور مطابق ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 در صلاحیت اختصاصی دادگاه‌های خانواده و در صورت عدم تشکیل دادگاه خانواده در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است که برای رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاصی داده شده است و شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران که اقدام به رسیدگی و صدور حکم تجدیدنظرخواسته کرده است صالح به رسیدگی نبوده است بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته از محکمه غیرصالح صادر شده و مغایر با قانون است و با استناد به ماده 252 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌گردد و مقرر می‌دارد پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم مقتضی به دادگاه‌های خانواده تهران ارسال می‌گردد. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

بیگدلی- علیخانی

منبع
برچسب‌ها